Phiếu Đăng Ký Nguyện Vọng Lớp 10 Năm học 2020 - 2021

 

Click vào đây để tải PHIẾU ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG LỚP 10 NĂM HỌC 2020 - 2021

 

SỞ GD & ĐT LONG AN

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân An, ngày      tháng 8 năm 2020

ĐƠN NHẬP HỌC LỚP 10 – BAN CƠ BẢN

Năm học: 2020 – 2021

 

I. LÝ LỊCH HỌC SINH:

1. Họ và tên học sinh:…………………………………………..   Nam *, Nữ *

2. Ngày tháng năm sinh:…………………Nơi sinh (ghi tỉnh)…………………………

3. Số báo danh: ………………………  Số thứ tự trúng tuyển: ………….  

4. Đã học lớp: 9…….  Trường THCS:…………………………………………………

5. Họ và tên cha:………………………………Sinh năm:……Nghề nghiệp:…………...

Cơ quan (nếu có): …………………………………Số điện thoại: ……………………

6. Họ và tên mẹ:………………………………Sinh năm:……Nghề nghiệp:…………...

Cơ quan (nếu có): …………………………………Số điện thoại: ……………………

7. Địa chỉ cư trú:………..………………………………………………………………

8. Diện ưu tiên: Con thương binh: *   Bản thân khuyết tật nhẹ: * 

Có sổ hộ nghèo: *    Hộ cận nghèo: * Chế độ chính sách khác:……………………

9. Điểm trúng tuyển vào lớp 10

MÔN

VĂN

TOÁN

ANH VĂN

ĐIỂM ƯT

TỔNG

ĐIỂM

 

 

 

 

 

10. Đã học Tiếng Anh ở lớp 9 chương trình: 10 năm *               7 năm: *

11. Đã có chứng chỉ Ngoại ngữ: ………………………..             Tiếng………..

12. Đăng ký học Tiếng Anh hệ 10 năm (phải qua khảo sát vào ngày 18/8/2020) *

13. Đã có chứng chỉ Tin học cơ bản: *

14. Cam kết những nội dung trên là hoàn toàn đúng sự thật.

          

Xác nhận của Cha (Mẹ) học sinh:

Tôi đã đọc và chấp thuận bản đăng ký.

(Ghi rõ họ tên, chữ ký)

 

 

 

 

Học sinh ký và ghi rõ họ tên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GD & ĐT LONG AN

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân An, ngày      tháng 8 năm 2020

ĐƠN NHẬP HỌC LỚP 10 CHẤT LƯỢNG CAO

Năm học: 2020 – 2021

 

I. LÝ LỊCH HỌC SINH:

1. Họ và tên học sinh:…………………………………………..   Nam *, Nữ *

2. Ngày tháng năm sinh:…………………Nơi sinh (ghi tỉnh)…………………………

3. Số báo danh: ………………………  Số thứ tự trúng tuyển: ………….  

4. Đã học lớp: 9…….  Trường THCS:…………………………………………………

5. Họ và tên cha:………………………………Sinh năm:……Nghề nghiệp:…………...

Cơ quan (nếu có): …………………………………Số điện thoại: ……………………

6. Họ và tên mẹ:………………………………Sinh năm:……Nghề nghiệp:…………...

Cơ quan (nếu có): …………………………………Số điện thoại: ……………………

7. Địa chỉ cư trú:………..………………………………………………………………

8. Diện ưu tiên: Con thương binh: *   Bản thân khuyết tật nhẹ: * 

Có sổ hộ nghèo: *    Hộ cận nghèo: * Chế độ chính sách khác:……………………

9. Điểm trúng tuyển vào lớp 10

MÔN

VĂN

TOÁN

ANH VĂN

ĐIỂM ƯT

TỔNG

ĐIỂM

 

 

 

 

 

10. Đã học Tiếng Anh ở lớp 9 chương trình: 10 năm *               7 năm: *

11. Đã có chứng chỉ Ngoại ngữ: ………………………..             Tiếng………..

12. Đăng ký học Tiếng Anh hệ 10 năm (phải qua khảo sát vào ngày 18/8/2020) *

13. Đã có chứng chỉ Tin học cơ bản: *

14. Đăng ký nguyện vọng:  

14.1. Nguyện vọng 1:  KHTN1 *                            Nguyện vọng 2: KHTN2  *

14.2. Nguyện vọng 1:  KHTN2 *                            Nguyện vọng 2: KHTN1           *

*Lớp 10 Ban KHTN1 (dự kiến 06 lớp, học chương trình nâng cao: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học; Tiếng Anh tăng cường)

* Lớp 10 Ban KHTN2 (dự kiến 02 lớp, học chương trình nâng cao: Toán, Ngữ văn, Vật Lý, Hóa học; Tiếng Anh tăng cường)

13. Đã có chứng chỉ Tin học cơ bản: *

14. Cam kết những nội dung trên là hoàn toàn đúng sự thật.

14. Đăng ký học Tiếng Anh tăng cường với người nước  ngoài: *

15. Cam kết những nội dung trên là hoàn toàn đúng sự thật.

          

Xác nhận của Cha (Mẹ) học sinh:

Tôi đã đọc và chấp thuận bản đăng ký.

(Ghi rõ họ tên, chữ ký)

 

 

 

 

Học sinh ký và ghi rõ họ tên

 

 

VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0240623
Hôm qua 0632
Hôm nay 0265
Tuần này 0897
Tháng này 0897