KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TỔ: NGỮ VĂN                                        Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

    

Tân An, ngày 10 tháng 09 năm 2022

                     KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2022-2023

Căn cứ Quyết định số 2159/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023;

     Căn cứ Quyết định số 7374/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022-2023;

     Căn cứ Công văn số 3043/SGDĐT-GDTrH ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn kế hoạch thời gian GDTrH, GDTX năm học 2022-2023;

     Căn cứ  vào kế hoạch số /KH-THPT ngày    tháng 9 năm 2022 về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của trường THPT Lê Quý Đôn;

     Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, Tổ Tiếng Anh Trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2022-2023 như sau:

    I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

      1. Bối cảnh năm học

Năm học 2022 – 2023 nhà trường tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Bộ GD&ĐT “về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 – 2023”;;Công văn số /SGDĐT-GDTrH ngày  tháng 9 năm 2022 của Sở GD&ĐT về việc “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2022-2023”;

Trường tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án phát triển trường trung học phổ thông hoạt động theo định hướng chất lượng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Long An.

       Năm học 2022 – 2023 toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện các cuộc vận động lớn và cũng là năm học tiếp tục với chủ đề “Năm học tiếp tục đổi mới công tác quản lí, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”.

Đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học;

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm học qua và yêu cầu của năm học mới các thành viên trong tổ tiếp tục cố gắng phấn đấu đạt thành tích cao trong năm học tới.

 

     2. Thuận lợi

- Luôn được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của Đảng bộ, Chi bộ Đảng,  BGH, Công đoàn và các tổ chức chính trị, đoàn thể khác.

- Giáo viên trong tổ nhiệt tình trong công tác, có năng lực chuyên môn vững vàng; có ý thức nghiên cứu, tự bồi dưỡng, đa số giáo viên có khả năng ứng dụng thành thạo về CNTT.

- Nội bộ trong tổ đoàn kết, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm và luôn có ý thức phấn đấu cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

- Cơ sở vật chất phục vụ dạy học ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, cảnh quan, môi trường, điều kiện dạy học ngày càng được cải thiện, cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu dạy học.

- Học sinh lớp CLC chăm, ngoan, có ý thức tổ chức kỷ luật cao.

     3. Khó khăn

     - Do đổi mới trong thi cử, việc áp dụng các phương pháp giảng dạy mới đòi hỏi nhiều thời gian và nhiều kỹ năng mà giáo viên cần hoàn thiện.

          - Do thực tế yêu cầu của xã hội, học sinh và phụ huynh thực dụng chạy theo khối thi (A, B) vì thế ít nhiều không coi trọng bộ môn và do đặc thù của bộ môn đòi hỏi học sinh chăm chỉ hơn trong khi đó một bộ phận học sinh còn ngại học, chủ quan khi học môn KHXH vì cho rằng môn này phải học thuộc, dài.

     4. Tình hình đội ngũ năm học 2021 - 2022

- Tổ có 9 giáo viên biên chế (02 nam, 7 nữ)

- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn.

II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC

 1. Mục tiêu 1: Tăng cường hoạt động có hiệu quả của tổ bộ môn.
 2. Mục tiêu 2: Thực hiện một cách sáng tạo, có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua trong ngành.
 3. Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục, giảm tỉ lệ học sinh yếu kém, tăng tỉ lệ học sinh khá giỏi.
 4. Mục tiêu 4: Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với giáo viên.
 5. Mục tiêu 5: Nâng cao vai trò GVCN, GVBM trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ 1: thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động và phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

 “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”.

- Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết ngăn chặn những tư tưởng phản động, thù địch, những việc làm trái với Hiến pháp và Pháp luật.

- Thực hiện đúng quy chế chuyên môn của ngành và quy định của nhà trường.

- Xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, tương thân, tương ái trên cơ sở góp ý chân thành vì sự phát triển của nhà trường và của đồng nghiệp, chống lại các biểu hiện thiếu thiện chí, cá nhân.

- Thực hiện làm tốt công tác phục vụ tài liệu cho giáo viên và học sinh. Thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.

- Thực hiện dạy lồng ghép tích hợp các nội dung giáo dục theo tài liệu hướng dẫn.

- Tăng cường phối hợp tốt ba môi trường giáo dục.

- Tham gia tích cực phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”.

- Lập thành tích duy trì trường chuẩn quốc gia, trường chất lượng cao.

* Chỉ tiêu: 100% thành viên tổ thực hiện.

* Các biện pháp:

- Tham gia đầy đủ các buổi học tập chính trị, bồi dưỡng, tập huấn, sinh hoạt đoàn thể, nhà trường.

- Thực hiện các cuộc vận động của ngành, thực hiện tốt chủ đề năm học.

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Rèn luyện tư cách, phẩm chất nhà giáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tự nghiên cứu, trau dồi chuyên môn, đổi mới phương pháp.

- Chú trọng giáo dục học sinh về đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật…

- Lồng ghép và tích hợp giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, tiết kiệm năng lượng, giữ gìn tài sản công, bảo vệ môi trường…

2. Nhiệm vụ 2: Thực hiện kế hoạch giáo dục

a. Thực hiện phân phối chương trình, điểm số và hồ sơ chuyên môn.

* Chỉ tiêu: 100% thành viên tổ thực hiện.

* Các biện pháp:

- Thành viên trong tổ xây dựng kế hoạch hoạt động của cá nhân trong năm dựa vào kế hoạch trường và kế hoạch tổ để lập kế hoạch cá nhân.

- Thực hiện đầy đủ các nội dung giáo dục ở lớp 10, 11, 12 theo chương trình giáo dục phổ thông mà Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT đã ban hành, theo khung 35 tuần, trong đó HK I: 18 tuần, HKII: 17 tuần

- Điểm số và số cột điểm tối thiểu thực hiện theo văn bản 404/SGDĐT-GDTrH ngày 13/3/2012 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn cấp trung học. Kèm theo TT số 26(TT sửa, đổi bổ sung TT 58/2011/TT- BGDD9T12/12/2011.

 Dạy đúng, đủ, không cắt xén, không dồn tiết.Thực hiện dạy đúng theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và chương trình giảm tải của Bộ GD&ĐT.

- Có đầy đủ hồ sơ chuyên môn nghiệp vụ (giáo án, lịch báo giảng, phiếu điểm cá nhân, sổ hội họp, sổ lưu điểm kiểm tra, sổ dự giờ).

-  Vào điểm VNPT và học bạ đúng quy định, tránh sai sót.

b. Tăng cường công tác chọn, bồi dưỡng HSG và phụ đạo HS yếu, kém.

* Chỉ tiêu: 100% thành viên tổ thực hiện.

+ Có đội tuyển HSG tham dự thi HSG cấp tỉnh, phấn đấu được 5 giải.

+ Tham gia các Hội thi, hoạt động chuyên môn.

* Các biện pháp:

       - Xây dựng và thực hiện đúng kế hoạch chọn học sinh vào đội tuyển, bồi dưỡng học sinh giỏi bắt đầu từ tháng 10/2021 (Văn bản đính kèm )

      - Đảm bảo nội dung giảng dạy tự chọn  chương trình ban cơ bản, nhấn mạnh kỹ năng làm văn nghị luận (NLXH – NLVH) và các bài luyện tập nâng cao.

         - Công tác BD HSG: Tổ lập kế hoạch nội dung giảng dạy và phân công giáo viên có kinh nghiệm đảm trách ngay từ đầu năm học. Phấn đấu có HS giỏi bộ môn cấp tỉnh.

- Tăng cường công tác phụ đạo HS yếu, kém, giảm tỉ lệ HS bỏ học.

- Tổ chuyên môn phối hợp với BGH tiến hành phụ đạo HS khối 12 với thời lượng 2 tiết/ tuần. Nội dung giảng dạy là ôn tập lại kiến thức cũ, đào sâu vào khả năng thực hành, vận dụng.

- Tự chọn thêm tiết ở các khối 12 ,11CLC, với thời lượng 1 tiết/ tuần cho. Nội dung đào sâu, mở rộng kiến thức, vận dụng thực hành lý thuyết đã học.

- Tăng cường các lớp KHXH( lớp 12: 3 tiết/ tuần; lớp 10, 11: 2 tiết/ tuần)

- Thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá. Tìm ra biện pháp giáo dục phù hợp và hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng, giáo dục.

c. Thực hiện các hoạt động giáo dục:

* Chỉ tiêu: 100% thành viên tổ thực hiện.

* Các biện pháp: tiếp tục thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng. Giáo dục kỹ năng sống và tích hợp nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; giáo dục bảo vệ môi trường; sức khỏe sinh sản vị thành niên…

d. Thực hiện quy chế chuyên môn và quy chế dân chủ trong trường học.

* Chỉ tiêu: 100% thành viên tổ thực hiện.

* Các biện pháp:

- GV cần cập nhật và được quán triệt đầy đủ quy chế chuyên môn và các quy định khác về chuyên môn của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT.

- Tiến hành kiểm tra quy chế chuyên môn, soạn giảng hàng tháng. GV kiểm tra kết quả học tập của HS theo đúng quy định (kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ).

- Có kế hoạch công tác tuần, tháng và công khai đánh giá xếp loại năm học.

- Ghi đúng và đầy đủ chương trình giảng dạy thông qua sổ báo giảng và sổ ghi đầu bài.

- Đánh giá đúng thực chất của HS; không chạy theo bệnh thành tích mà nâng điểm, cho điểm không đúng.

- Tổ chuyên môn kiểm duyệt hồ sơ của GV vào tuần cuối mỗi tháng.

- Tổ trưởng phân công GV kiểm tra sổ đầu bài vào tuần cuối của mỗi tháng.

e. Về việc dạy thêm, học thêm

* Chỉ tiêu: 100% thành viên tổ thực hiện.

* Các biện pháp:

- Thực hiện đúng theo quyết định của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

- GV cam kết không vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.

3. Nhiệm vụ 3: thực hiện đổi mới phương pháp

- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học sâu rộng và triệt để thông qua công tác bồi dưỡng, dự giờ, thao giảng …

* Chỉ tiêu: 100% thành viên tổ thực hiện.

* Các biện pháp:

- Thực hiện thao giảng ít nhất 2 tiết/ năm có đổi mới PPDH trong đó có 1 tiết dạy nghiên cứu bài học và góp ý, rút kinh nghiệm chân thành đối với đồng nghiệp trong mỗi tiết dạy. (mỗi GV có 1 tiết dạy cho cả tổ dự và đăng ký thao giảng hàng tháng theo quy định).

- Mỗi GV dự giờ ít nhất 4 tiết/HK (tùy theo sự chỉ định của tổ trưởng); tổ trưởng, tổ phó dự giờ mỗi thành viên trong tổ  khi có nhu cầu cần thiết /HK.

a. Khâu soạn bài:

- Bài giảng phải tinh gọn và có hệ thống.

- Mỗi bài, giáo viên phải định hướng triển khai bài giảng theo hướng dẫn chung bộ môn của Sở GD&ĐT.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tìm kiếm tư liệu, ứng dụng phần mềm để soạn thảo những bài giảng điện tử chọn lọc có hiệu quả.

b. Khâu lên lớp:

- Vận dụng kết hợp các phương pháp dạy học một cách thích hợp và đạt hiệu quả, tránh vận dụng hình thức.

- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS.

- Hạn chế việc đọc – chép, nhìn – chép.

- Rèn luyện kỹ năng diễn đạt cho HS cả dạng nói và viết.

c. Đổi mới sinh hoạt Tổ chuyên môn:

- Tổ, sinh hoạt đều đặn 02 lần/tháng.

-  Sinh hoạt tổ: Bàn bạc kế hoạch giảng dạy, thi cử, ngoại khóa, làm ĐDDH, cải tiến phương pháp giảng dạy, bàn kỹ nội dung trọng tâm các bài khó, thống nhất hướng ra đề kiểm tra và đáp án chấm, thống nhất nội dung cơ bản của bài dạy;  bồi dưng học sinh giỏi, phụ đạo HS yếu, hướng dẫn HS tham gia viết thư UPU     ( nếu có), ôn tập thi HK, ôn tập thi THPTQG …

- Giáo viên trong tổ hướng dẫn học sinh sưu tầm tư liệu văn học và tư liệu xã hội để phục vụ cho việc làm văn nghị luận, sơ đồ tư duy…

+ Dạy học theo định hướng nghiên cứu bài học 01 tiết/1hk của 3 khối

* Chuyên đề của tổ theo định hướng phát triển năng lực học sinh: ( lớp 10.12)

Thảo luận các vấn đề, các nội dung khó dạy hàng tháng, rút kinh nghiệm trong toàn tổ.

d.Những nội dung và biện pháp nâng cao nền nếp dạy và học

* Nội dung:

- Thực hiện tốt Quy chế, nội quy cơ quan, Quy chế chuyên môn.

- Tham gia hội họp, các hoạt động tập thể, lên lớp theo đúng thời gian quy định (Không vào muộn, ra sớm, không làm việc riêng, không nghe điện thoại trừ việc cần thiết).

- Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tính kế hoạch.

- Thực hiện sự phân công giảng dạy theo TKB.

- Hạn chế tối đa việc đảo, đổi giờ.

* Biện pháp:

- Thường xuyên nắm bắt thông tin thực hiện nhiệm vụ.

- Chủ động trong công việc.

- Sắp xếp công việc hợp lí, khoa học, có kế hoạch cụ thể và thời gian thực hiện.

- Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Khắc phục khó khăn cá nhân để cùng tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

e. Nâng cao hiệu quả công tác ôn tập cho học sinh thi tuyển sinh đại học

* Nội dung cần điều chỉnh, đổi mới:

- Chú trọng các bài đọc hiểu.

- Chú trọng các vấn đề có tính chất “mở” phát huy tư duy sáng tạo của học sinh.

- Rèn kỹ năng cho học sinh ở các mức độ.

- Rèn cho học sinh các bài tập tích hợp kiến thức.

* Biện pháp

- Đánh giá đối tượng học sinh ở lớp mình giảng dạy.

- Chia nhóm để bồi dưỡng.

- Mỗi nhóm cần xây dựng kế hoạch bồi dưỡng riêng.

- Thiết kế bài dạy phù hợp với đối tượng của từng nhóm.

f. Về phụ đạo học sinh yếu

- Chỉ tiêu:

GVBM chủ động kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm tất cả học sinh yếu không theo kịp chương trình, đặc biệt là học sinh khối 12. .

Không để học sinh diện yếu, kém phải bỏ học và không được phụ đạo, hướng dẫn giúp đỡ.

- Biện pháp thực hiện:

Xây dựng chương trình phụ đạo cụ thể cho học sinh  khối 12.

GVBM tăng cường kiểm tra theo dõi tình hình học tập của lớp phụ trách.Phối hợp GVCN, cha mẹ học sinh, địa phương trong giáo dục học sinh.

* Các hoạt động chuyên môn khác:

- Tổ chức ngoại khóa: Câu lạc bộ

  ■ Đối tượng: Học sinh 10,11,12

  ■ Thời gian: HKII năm  2022-2023

    ■ Hình thức: Sân khấu hóa

    ■ Thực hiện:  Tổ Ngữ văn

*Công tác chủ nhiệm và các hoạt động giáo dục

- Công tác chủ nhiệm: Giáo viên thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với lớp, với nhà trường, có kế hoạch giáo dục đạo đức học sinh, phối hợp với cha mẹ học sinh để giáo dục kịp thời các học sinh cá biệt, có kế hoạch cụ thể từng tuần, tháng, có sổ theo dõi học sinh, hạn chế thấp nhất việc học sinh bỏ học.

- Công tác đoàn thể: Giáo viên tham dự sinh hoạt, hoạt động tốt ở đoàn thể. Tích cực trong các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa nơi cư trú, tại

cơ quan. Nghiêm chỉnh chấp hành tốt Luật An toàn giao thông, Luật Bảo vệ môi trường…

4. Nhiệm vụ 4: Tăng cường đổi mới kiểm tra, đánh giá

* Chỉ tiêu: 100% thành viên tổ thực hiện.

* Các biện pháp:

- Thực hiện đúng đánh giá xếp loại HS trung học theo thông tư 58 ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT. (Kèm TT 26 sửa đổi, bổ sung TT 58)

- Trong quá trình kiểm tra, đánh giá chủ yếu ra đề tự luận, đổi mới bằng cách ra đề mở, đòi hỏi HS phải vận dụng tổng hợp kiến thức và kỹ năng để làm bài.

- Nội dung ra đề kiểm tra, đánh giá phải hướng vào mục tiêu toàn diện. Tránh ra đề theo kiểu học thuộc lòng. Đề kiểm tra phải có đủ các mức độ: biết, thông hiểu, vận dụng và sáng tạo. Đối với các bài kiểm tra cuối HK và cuối năm dành tối thiểu 50% cho các nội dung thông hiểu, vận dụng, sáng tạo.

- Hình thức ra đề kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ là kết hợp giữa đọc - hiểu  và kỹ năng viết đoạn theo mức độ quy định. Đề ra phải dựa trên chuẩn kiến thức và kỹ năng, hướng HS biết vận dụng, thực hành kiến thức, kỹ năng đã học và tự đánh giá năng lực của mình.

- Tổ trưởng duyệt đề kiểm tra 15 phút trước khi kiểm tra 1 tuần và khi ký duyệt tổ trưởng giữ lại một bản lưu sổ tổ (mỗi lớp có ít nhất 2 đề khác nhau, những GV có từ 3 lớp cùng một khối thì 4 đề, có đáp án và biểu điểm đầy đủ, rõ ràng, đánh máy A4). Đối với đề kiểm tra GK và cuối HK thì tổ trưởng phân công GV ra đề, phải có ma trận, GV trực tiếp chuyển cho PHT ký duyệt. GV ra đề hoàn toàn chịu trách nhiệm về giới hạn chương trình, hình thức, mức độ khó dễ… của đề kiểm tra và đáp án kiểm tra.

5. Nhiệm vụ 5: Ứng dụng công nghệ thông tin

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giáo án, nhập điểm, hồ sơ HS, kết quả học tập và báo cáo khác,…

- Tổ chức trao đổi rút kinh nghiệm và thiết kế bài giảng điện tử.

- Khai thác tối đa các thiết bị dạy học. Làm 2 đồ dùng dạy học/ 1 năm( nếu có tổ chức). Chú trọng liên hệ thực tế khi giảng dạy.

- GV chủ động trong việc học tập, nâng cao trình độ công nghệ thông tin.

  IV. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

  • 100% GV thao giảng và dự giờ đủ số tiết theo quy định.
  • Không có GV vi phạm quy chế chuyên môn và quy định dạy thêm, học thêm.
  • Không có GV vi phạm về đạo đức nhà giáo.
  • Không có GV bị kỷ luật.
  • Có 2 GV đạt CSTĐ cấp cơ sở.
  • 100% GV đạt được chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình.
  • Phấn đấu có 5 HS giỏi cấp tỉnh ( nếu SGD tổ chức)
  • Giảm tỉ lệ HS yếu, kém của bộ môn dưới  5 %.
  1. ĐĂNG KÝ THI ĐUA

                    + LĐTT: 9GV

                   + CSTĐCCS: 2 GV

              VI. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GV thực hiện

8/2022

- Học chính trị hè

- Thực hiện phòng chống dịch covid 15

- Bồi dưỡng HSG theo kế hoạch giai đoạn16/8/2021 đến 11/9/2021

- PCCM

 

GV được phân công

Cả tổ

 

9/2022

-Họp lãnh đạo

-Xây dựng kề hoạch giảng dạy theo CV3280 HD điều chinh của BGD ( CV3280 )

-Bồi dưỡng HSG theo kế hoạch

-HS tựu trường 29/9, 5/9 bắt đầu thực hiện CT HKI

-Họp tổ: Góp ý thang điểm thi đua, Kế hoạch năm học của trường và đăng ký các danh hiệu thi đua

GV được phân công

Cả tổ

 

10/2022

-Họp LĐ, CQ

-Họp tổ

-Tiếp tục soạn giảng theo chương trình

-Nộp đề kiểm tra  TX  khối 11, 10, 12

-Thực hiện kiểm tra đúng PPCT

-Dự giờ, thao giảng và rút kinh nghiệm

- Nộp kế hoạch cá nhân

- Họp tổ đánh giá công tác tháng10, triển khai nhiệm vụ tháng 11

 

GV được phân công

Cả tổ

 

11/2022

- Họp LĐ, CQ

- Họp tổ

- Chào mừng 20/11

- Nộp đề kiểm tra  TX  khối 11, 10, 12

- Thực hiện kiểm tra đúng PPCT

- Dự giờ, thao giảng

-Vào điểm trên QLGD

- KTGKI

- Họp tổ đánh giá công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12

GV được phân công

Cả tổ

 

12/2022

- Họp LĐ, CQ

- Họp tổ

- Nộp đề kiểm tra  TX  khối 11, 10, 12

- Dự giờ, thao giảng

- Thống nhất đề cương ôn tập

- Nộp đề thi kiểm tra + đáp án HKI - khối 10, 11,12  

- Họp tổ đánh giá công tác tháng 12, triển khai nhiệm vụ tháng 1

- Kiểm tra hồ sơ GV

GV được phân công

Cả tổ

 

1/2023

- Nghỉ tết tây 1/12022

- Họp LĐ, CQ

- Họp tổ

- KTCKI

- Hoàn thành về điểm số

-Kiểm tra sổ đầu bài

- Nhập điểm vào vi tính và hoàn thành học bạ

- Phân công CM ở HKII

- Cập nhật PCCM và thời khóa biểu

- Họp tổ đánh giá công tác tháng 1, triển khai nhiệm vụ tháng 2

GV được phân công

Cả tổ

 

2/2023

- Họp LĐ, CQ

- Họp tổ

- Nghỉ tết âm lịch, trực theo phân công

- Ổn định dạy và học sau Tết

- Nộp đề kiểm tra, đáp án

- Nhập điểm vào QLGD

- Dự giờ, thao giảng

- Họp tổ đánh giá công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3

GV được phân công

Cả tổ

 

3/2023

- Họp LĐ, CQ

- Họp tổ

- Dự giờ rút kinh nghiệm

- Nộp đề kiểm tra + đáp án

- Hoàn thành SKKN

- Ôn thi HKII K 12

- Tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày 8/3, 26/3

- Kiểm tra sổ đầu bài

- Họp tổ đánh giá công tác tháng 3, triển khai     nhiệm  vụ tháng 4

GV được phân công

Cả tổ

 

4/2023

- Họp LĐ, CQ

- Họp tổ

- Thống nhất đề cương và công bố cho HS

-  Ôn tập thi HKII K10,11

- Nộp  đề thi kiểm tra HKII khối 10, khối 11,12

- Hoàn thành điểm số trên QLGD

-  Theo dõi danh sách coi thi KT HKII

- Tổng kết, đánh giá xếp loại thi đua các thành viên tổ. Trả các thiết bị, đồ dùng, Sách…

- Họp tổ đánh giá công tác tháng 3,  triển khai nhiệm 

 vụ tháng 4

-Nghỉ lễ 30/4

GV được phân công

Cả tổ

 

5/2023

Nghỉ lễ 1/5

- Họp LĐ, CQ

- Họp tổ

- Coi kiểm tra HKII khối 10, khối 11

 - Tiếp tục ôn tập thi tốt nghiệp THPT QG

-  Hoàn tất toàn việc chấm, cộng điểm, xếp loại

-  Nhập điểm vào VNPT và học bạ

- Họp tổ chuyên môn xét thi đua cả năm

- Tổng kết năm học

- Họp tổ đánh giá và triển khai tháng tiếp theo

 

GV được phân công

Cả tổ

 

6/2023

- Họp LĐ, CQ

- Họp tổ

- Tiếp tục ôn tập thi tốt nghiệp THPT QG

- Coi và chấm thi tuyển sinh 10

- Họp tổ đánh giá và triển khai tháng tiếp theo

GV được phân công

Cả tổ

 

7/2023

- Họp LĐ, CQ

- Họp tổ

- Công tác coi thi, chấm thi TNTHPT

- Họp tổ đánh giá và triển khai tháng tiếp theo

GV được phân công

Cả tổ

 

 

VIII. ĐĂNG KÍ DANH HIỆU THI ĐUA

1. Tổ chuyên môn: Lao động Tiên tiến

2. Cá nhân

- CSTĐ cấp cơ sở: 2 GV trong TCM

- Lao động tiên tiến: 100% GV trong TCM (9GV)

- Thi giáo án tương tác cấp trường 1 GV trong TCM (Lệ Xuân)

     Lớp chất lượng cao:

                                      HL: 100% Khá , giỏi

      Lớp cơ bản:

                                      HL: 100% TB trở lên

    Tỷ lệ tốt nghiệp: 100%

   Trên đây là kế hoạch năm học 2022-2023, nhằm thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực của tổ Ngữ văn. Mong các giáo viên trong tổ thực hiện tốt để đưa phong trào dạy và học của trường đạt kết quả cao.

Lưu ý: Kế hoạch tổ sẽ thay đổi nếu kế hoạch của trường có thay đổi.

PHÊ DUYỆT CỦA BGH                                                  Tân An, ngày 10 tháng 09 năm 2022

                                                                                                                  TTCM

                                                                                                            

                                                                                                               Lê Thị Thủy

 

VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0721215
Hôm qua 0382
Hôm nay 0356
Tuần này 1887
Tháng này 8513