KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CM LÝ - SỬ ĐỊA NĂM HỌC 2019 – 2020

Trường THPT Lê Quý Đôn             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tổ Lý-Sử - Địa.                                          ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

              Tân An, ngày 30 tháng 08 năm 2019

-/-

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019 – 2020

QUY ĐỊNH CHUNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019 – 2020

 

-Căn cứ công văn số:  /HD-SGDĐT ngày  tháng 9  năm 2019của sở GD&ĐT Long An về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020.

-Căn cứ kế hoạch, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của trường THPT Lê Quý Đôn.

-Căn cứ kết quả đạt được của tổ chuyên môn trong năm học 2019 – 2020 và tình hình thực tế giảng dạy của giáo viên trong năm học 2019 – 2020.

Nay tổ Lý-Sử-Địaxây dựng kế hoạch hoạt động, quy định chung của tổ chuyên môn trong năm học 2019 – 2020 như sau:

 

PHẦN THỨ NHẤT: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2019 – 2020.

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thực trạng.

1.1. Cơ sở vật chất:

            - Phòng học của các lớp chất lượng cao, được đầu tư các máy tính, ti vi phục vụ cho ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

            - Phòng Thực hành tương đối hoàn chỉnh, đủ điều kiện phục vụ các tiết thực hành trên lớp cho học sinh.

1.2. Thành tích tổ Lý-Sử - Địa đạt được:

- Thi Học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật Lý đạt 1 giải ba, 1 giải khuyến khích môn Sử 2 giải khuyến khích, môn Địa 2 giải khuyến khích

- Thi Olympic 30-4 môn Vật Lý  đạt 2 huy chương bạc, 4 huy chương đồng, môn Lịch sử đạt 1 huy chương vàng,2 huy chương bạc, 3huy chương đồng.môn Địa lý đạt 1 huy chương vàng,1huy chương đồng.

- Tham dự Trại hè Phương nam môn Vật Lý đạt 1 huy chương đồng, môn Lịch sử đạt 1huy chương bạc, 1huy chương đồng.môn Địa lý đạt 1huy chương đồng.

1.3. Chất lượng học sinh đầu cấp:

            Chất lượng của các học sinh lớp 10 được duy trì, điểm chuẩn đầu vào xếp thứ nhất toàn tỉnh.

2. Thuận lợi

- Tổ Lý-Sử-Địaluôn được sự quan tâm sâu sát của Ban Gíam Hiệu nhà trường.

- Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học bộ môn tương đối đầy đủ để phục vụ cho việc dạy và học.

- Đội ngũ gíao viên 100% đạt chuẩn,trên chuẩn có 02/15.Năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm tốt, đa số giáo viên đều lớn tuổi có kinh nghiệm giảng dạy,đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục, căn bản toàn diện, phân công chuyên môn hợp lý phù hợp với năng lực thực tế của từng giáo viên.

- Cha mẹ học sinh luôn quan tâm đến việc học tập của học sinh.

3. Khó khăn

- Một số học sinh chưa có ý thức học tập tốt, chưa cố gắng phấn đấu trong học tập: như nghiện game, tụ tập với bạn bè xấu, còn gây gỗ đánh nhau ở ngoài nhà trường. Một số phụ huynh còn chưa quan tâm sâu sát đến việc học tập của học sinh.

- Một vài giáo viên dạy lớp chất lượng cao, qua khảo sát ý kiến tỉ lệ học sinh đồng ý chưa cao.

4. Tình hình đội ngũ

* Số lượng giáo viên:

Toàn tổ có 15 giáo viên (7 nam,8 nữ): môn Vật lý 9 giaó viên,Sử 3 giáo viên, Địa 3 giáo viên.

* Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn, có 02 GV đạt trình độ thạc sĩ.

* Phân công chuyên môn của tổ:

                                    - Thầy Hồng: khối 10 Chất lượng cao.

- Thầy Phương : khối 12 Chất lượng cao, khối 11 chất lượng cao và cơ bản.

- Thầy Danh: khối 12 Chất lượng cao, khối 11 chất lượng cao, cơ bản.

            - Thầy Phong: khối 12 Chất lượng cao và cơ bản, khối 10 chất lượng cao và cơ bản.

            - Thầy Trung Sơn: khối 11 Chất lượng cao và cơ bản.

- Cô Thuý: khối 12 Chất lượng cao,cơ bản, khối 10 chất lượng cao, cơ bản.

- Cô Tuyết: khối 12cơ bản, khối 11 chất lượng cao,cơ bản.

                                    - Cô Linh Phượng : khối 10 chất lượng cao.

                                    - Cô Nhã Phương: khối 12 Chất lượng cao,cơ bản, khối 11 chất lượng cao, khối 10 chất lượng cao, cơ bản.

                                    - Thầy Minh Sơn: khối 12,10.

- Cô Mỹ Hạnh khối 12,10.

- Cô Thuý Liễu khối 11,10.

- Cô Thảo khối 12,11,10.

- Thầy Minh khối 12,11,10.

- Cô Nương khối 12,11, 10.

Năm học 2018 – 2019 toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện các cuộc vận động lớn:        * Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

                        * Đổi mới phương pháp dạy học: kiểm tra và đánh giá học sinh.

                        * Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

                        *Phấn đấu duy trì trường chuẩn quốc gia năm học 2018-2019.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm học qua và yêu cầu của năm học mới các thành viên trong tổ tiếp tục cố gắng phấn đấu đạt thành tích cao trong năm học tới.

II. CÁC MỤC TIÊU NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2019-2020.

            1. Phương hướng chung.

-Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập theo định hướng trường THPT Chất lượng cao. Tiếp tục xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo đội ngũ nhằm đáp ứng chương trình giáo dục trung học hiện hành theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

- Tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị các điều kiện tham gia thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

- Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu và các giải pháp cơ bản của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng địa phương, gắn với việc tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác, đổi mới hoạt động giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong mỗi cơ sở giáo dục.

-Thực hiện tốt các phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá tích cực; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

-Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên làm công tác Đoàn, Hội, Đội, tư vấn tâm lý trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

            - Triển khai kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2019-2025. Nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT).

2. Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá.

a. Đổi mới phương pháp dạy học:

- Phát huy tính tích cực, hứng thú trong học tập của học sinh và vai trò chủ đạo của giáo viên;

- Thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh, thiết kế hệ thống câu hỏi hợp lý, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải (nhất là đối với các bài dài, bài khó, nhiều kiến thức mới); bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, tránh thiên về ghi nhớ máy móc, không nắm vững bản chất; tích hợp lồng ghép những nội dung giáo dục khác (giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả...) trong một số bài giảng một cách hợp lý, gây hứng thú cho HS trong quá trình tiếp thu kiến thức, kỹ năng. 

- Tăng cường tập huấn nâng cao năng lực sử dụng thiết bị thí nghiệm biểu diễn và thí nghiệm thực hành. Sử dụng tối đa và có hiệu quả các thiết bị dạy học và phòng học bộ môn. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề sử dụng thiết bị dạy học, khuyến khích tự làm đồ dùng dạy học, cải tiến phương án thí nghiệm phù hợp với từng bài học;

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, khuyến khích sử dụng hợp lý các phần mềm, thí nghiệm mô phỏng, tư liệu thiết bị dạy học điện tử, sử dụng các phương tiện nghe nhìn, thực hiện đầy đủ thí nghiệm, thực hành, tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường, liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài học;

- Sử dụng ngôn ngữ chuẩn xác, trong sáng, sinh động, dễ hiểu, tác phong thân thiện, coi trọng việc khuyến khích động viên học sinh học tập, tổ chức hợp lý cho học sinh làm việc cá nhân và theo nhóm;

- Dạy học sát đối tượng, coi trọng bồi dưỡng học sinh khá giỏi và giúp đỡ học sinh học lực yếu kém.

- Tăng cường chỉ đạo đổi mới PPDH thông qua công tác bồi dưỡng giáo viên và thông qua việc dự giờ thăm lớp của giáo viên, tổ chức rút kinh nghiệm giảng dạy ở tổ chuyên môn, hội thảo cấp trường, cụm trường, địa phương, hội thi giáo viên giỏi các cấp.

b. Đổi mới kiểm tra, đánh giá:

- Đánh giá sát đúng trình độ học sinh với thái độ khách quan, công minh và hướng dẫn học sinh tự đánh giá năng lực của mình.

- Trong quá trình dạy học, cần kết hợp một cách hợp lý hình thức tự luận với hình thức trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, chuẩn bị tốt cho việc đổi mới các kỳ thi theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện đúng quy định của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, học sinh THPT do Bộ GDĐT ban hành, đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành.

- Trong quá trình dạy học, cần hạn chế ghi nhớ máy móc, học thuộc nhưng không nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học.

- Các bài thực hành trong chương trình, học sinh đều phải thực hiện và viết báo cáo. Trong mỗi học kì, chỉ đánh giá tối đa 1 bài thực hành tính điểm hệ số 2. Việc chọn các bài thực hành để đánh giá tính điểm hệ số 2 là do tổ chuyên môn quy định.

      3. Hướng dẫn xây dựng PPCT

Căn cứ vào kế hoạch giáo dục và KPPCT để xây dựng phân phối chương trình cho môn học:

a. Đảm bảo số tiết tối thiểu trong khung phân phối chương trình để lập kế hoạch dạy học cho hợp lý; thống nhất hoàn thành chương trình theo đúng thời gian cho mỗi học kỳ và cả năm học;

b. Sắp xếp các tiết thực hành một cách hợp lý để sử dụng tối đa các trang thiết bị dạy học, phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm.

c. Bám sát nội dung chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình môn học và sử dụng SGK một cách hợp lý.

III. NHIỆM VỤ - CHỈ TIÊU – BIỆN PHÁP CỤ THỂ

I/ Thực hiện hiệu quả các hoạt động thi đua và các phong trào thi đua

1/ Thực hiện theo chỉ thị số 05-CT-/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính Trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

a/ Nội dung:“ Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”; chống chủ nghĩa  cá nhân, nói đi đôi với làm.

b/ Biện pháp thực hiện:( làm theo Hồ Chí Minh)

 • Thực hiện quy chế nhà trường, quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường, quy chế dân chủ, công khai, minh bạch.
 • Thực hiện tốt kỷ luật công vụ.
 • Quan tâm đến học sinh yếu kém, chậm tiến.

* Chỉ tiêu:100% GV thực hiện.

2/ Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

 • 100% GV tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục; dạy học theo hướng đổi mới PP, phát huy tính tích cực, chủ động của HS;
 • 100% được xếp loại viên chức khá tốt.
 • Thực hiện tốt quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường, mỗi GV thể hiện tính gương mẫu, là tấm gương cho HS noi theo.

* Chỉ tiêu:100% GVcam kết không vi phạm đạo đức nhà giáo.

3/ “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Xây dựng Văn hóa nhà trường.

a/ Trường lớp xanh- sạch- đẹp, an toàn:

 • Tổ chức tốt “ Tuần sinh hoạt công dân đầu năm học
 • Tổ chức lễ ra trường và lễ tri ân cho HS 12 vào cuối năm học.
 • Cảnh quang nhà trường luôn sạch, xanh, đẹp.
 • Tiếp tục thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường.
 • Hỗ trợ HS có hoàn cảnh khó khăn.

 Biện pháp thực hiện:

  • Nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục HS về ý thức về bảo vệ sức khỏe, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ tài sản, duy trì tốt Kế hoạch phòng chống cháy nổ và an toàn trường học, về điện, an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường.
  • Làm tốt công tác phối hợp:ba môi trường giáo dục; nhà trường và các đoàn thể trong trường; nhà trường với các cơ quan chức năng của thành phố Tân An.
  • Thực hiện tốt công tác xã hội hóa.

b/ Dạy và học hiệu quả:

   • 100% GV hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy.
   • 85% HS có học lực khá giỏi.
   • Học sinh yếu kém dưới 3%.

Biện pháp thực hiện:

 • Nâng cao chất lượng bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu kém có hiệu quả cao, dạy học phân hóa đối tượng;
 • Thực hiện tốt nhiệm vụ Đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá học sinh.

c/ Giáo dục kỹ năng sống:

  • Xây dựng kế hoạch GD giá trị sống, kỹ năng sống.
  • Giáo dục lòng yêu biển đảo, văn hóa dân tộc.

Biện pháp thực hiện:

   • Tổ chức giáo dục kỹ năng sống thông qua “Tuần sinh hoạt tập thể”, qua các tiết học, tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn, các hoạt động tập thể khác; tổ chức thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc, thi ẩm thực dân gian; Tổ chức chuyến tham quan về nguồn rèn luyện kĩ năng sống cho các em thông qua những buổi giao lưu với người nông dân, cuộc thi nấu cơm, làm vườn giúp các em trải nghiệm cuộc sống….

Chỉ tiêu: 100% HS tham gia các lớp GD giá trị sống, kỹ năng sống và có ý thức thực hiện các kỹ năng này trong đời sống, sinh hoạt hàng ngày.

d/ Tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ: tổ chức trò chơi dân gian 2 lần/học kì; các giải thể thao cho HSnhân các ngày lễ lớn; tổ chức Tiếng hát dưới mái trường vào Tết Âm lịch, thi hát dân ca; Tổ chức thi đấu TDTT ( bóng đá, bóng chuyền…),tổ chức cắm trại xuân cho HS….

đ/ Chăm sóc các di tích văn hóa, lịch sử: chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ; tổ chứctham quan các di tích lịch sử, các địa chỉ văn hóa trong tỉnh và các địa phương bạn.

4/ Chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục:

 • Tổ chứctuyển sinh lớp 10 đúng quy chế; thi THPT Quốc gia an toàn, nghiêm túc, hiệu quả.
 • 100% HS lớp 12 đủ điều kiện thi THPT Quốc gia.
 • Trên 99% HS lớp 11,10 được lên lớp.
 • 100% GV,NV tham gia tốt phong trào thi đua; nhiệt tình tham gia các Hội thi do trường và Sở tổ chức.

* Biện pháp thực hiện:

 • Vận dụng đúng các quy định, hướng dẫn về thi đua, đánh giá GVvà HS.
 • Công khai, minh bạch trong đánh giá; trung thực trong báo cáo, sơ kết, tổng kết.
 • Tổ chức phụ đạo học sinh yếu kém và tổ chức dạy thêm ngay từ đầu năm học, đúng quy định nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục, nhất là thi THPT Quốc Gia;
 • Tổ chức kiểm tra tập trung cho HS lớp 12, lớp 11, lớp 10 để HS có ý thức cao trong việc tự học, đánh giá đúng sức học của HS.

Chỉ tiêu: không có GV, HS vi phạm quy định về kiểm tra thi cử.

5/ Tham gia các hoạt động, các cuộc thi phong trào do Bộ GD&ĐT tổ chức:

 • Tham dự các cuộc thi do Sở tổ chức như: HSG các bộ môn văn hóa cấp tỉnh, Hội thi sáng tạo KHKT dành cho HS trung học, vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, dạy học theo chủ đề tích hợp, thực hành Lý. Hóa, Sinh, hội thi sáng tạo đồ dùng dạy học.

II/ Thực hiện kế hoạch giáo dục:

1/ Nghiêm túc, sáng tạo, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, các hoạt động giáo dục:

 • Thực hiện dạy đúng, đủ theo phân phối chương trình theo đúng văn bản số  1934/SGDĐT-GDTrH ngày31/7/2019 của phòng Giáo dục trung học Sở GD&ĐT Long An về việc hướng dẫn kế hoạch thời gian năm học 2019-2020, đảm bảo soạn giảng theo chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng, dành thời gian cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ. Kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh của mỗi trường phải phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh.
 • Thực hiện kế hoạch dạy học theo văn bản 1277/SGDĐT-GDtrH  ngày 13/3/2012 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn quy chế chuyên môn cấp trung học, công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá.Từ đótổ, nhóm chuyên môn, các đoàn thể, các cá nhân xây dựng kế hoạch công tác năm học, học kỳ, tháng tuần nghiêm túc và tổ chức thực hiện kế hoạch có hiệu quả.
 • Các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.
 • Xếp lớp theo hướng phân loại trình độ HS, phân công GV có kinh nghiệm giảng dạy ở các lớp HS yếu, nâng cao chất lượng giảng dạy ở các lớp HS khá giỏi, làm tốt công tác hướng nghiệp để HS có lựa chọn trường đại học, cao đẳng, TCCN, chọn nghề phù hợp với năng lực và sở thích.
 • Điểm số và số cột điểm tối thiểu thực hiện theo văn bản 404/SGDĐT-GDTrH ngày 13/3/2012 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn cấp trunghọc.
 • Tổ chức dạy Hướng nghiệp ở 3 khối lớp đúng quy định; tăng cường phối hợp với các trường CĐ, ĐH, TCCN làm tốt công tác tư vấn Hướng nghiệp cho HS lớp 12.

Biện pháp thực hiện:

 • Tổ, nhóm chuyên môn triển khai tốt kế hoạch kiểm tra nội bộ.
 • GV nghiêm túc thực hiện quy định về soạn giảng, về đổi mới PPDH, sử dụng đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định; làm hồ sơ chuyên môn và cập nhật điểm số đúng quy định.
 • GV nghiêm túc thực hiện phân phối chương trình, công khai phân phối chương trình môn học cho HS; thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy tích hợp, lồng ghép, dạy lịch sử địa phương và thực hành, thí nghiệm đúng quy định.
 • Tổ chuyên môn lên kế hoạch dự giờ, thao giảng, rút kinh nghiệm cáctiết thao giảng trong các cuộc họp chuyên môn; Tổ chức nghiên cứu chuyên đề; thảo luận các bài học khó, kiến thức trọng tâm của tiết, chương, các phương pháp dạy học mới được áp dụng, tham gia xây dựng nội dung cho các buổi sinh hoạt cụm chuyên môn.
 • Tăng cường phương pháp dạy học trải nghiệm sáng tạo ở các bộ môn HN, Lịch sử, Địa lý; tích hợp liên môn nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kế hoạch dạy học tổ/ nhóm chuyên môn phải có kí duyệt của BGH.
 • BGH xây dựng kế hoạch chọn và bồi dưỡng HSG các bộ môn lớp 12, các giải phong trào.
 • Từ đầu năm học, tổ, nhóm bộ môn xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch dạy phụ đạo HS yếu kém, tổ , nhóm chuyên môn soạn tài liệu phù hợp với đối tượng; dạy thêm học thêm đúng quy định và 100% GV, HS cam kết không vi phạm qui định dạy thêm, học thêm; GVCN thông tin kịp thời kết quả học tập, rèn luyện của HS cho cha mẹ HS; phối hợp chặt chẽ với cha mẹ HS, Ban CMC &PCGD phường, thành phố Tân An nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, ngăn HS bỏ học.
 • Thành lập Tổ tư vấn Hướng nghiệp để tổ chức các buổi tư vấn và tổ chức tham quan các trường CĐ,ĐH, các cơ sở dạy nghề.
 • Tổ chức các Hội thi cấp trường như: GV dạy giỏi, GV chủ nhiệm giỏi, ĐMPPDH, tự làm ĐDDH, từ kết quả hội thi cấp trường cử GV tham dự các Hội thi cấp tỉnh.
 • Bổ sung thiết dạy học, dụng cụ thí nghiệm, thực hành.

2/ Đổi mới PP dạy học và hình thức dạy học:

a/ Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế:

 • Thực hiện tốt Nghị quyết số 265/2016/NQ-HĐND ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án xây dựng trường trung học phổ thông phát triển theo định hướng chất lượng cao giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Long An.
 • Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh; đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, phương pháp tự học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông.
 • Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học.
 • Quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp khoa học – công nghệ - kỹ thuật – toán ( STEM) trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, tự học và suy nghĩ độc lập của học sinh.

b/ Đổi mới hình thức dạy học:

 • Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học kết nối….
 • Tổ chức tốt và động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học theo văn bản số 3162/BGDĐT-GDTrH ngày 24/6/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học theo văn bản số 3790/ BGDĐT-GDTrH ngày 29/7/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp.
 • Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên bộ GDĐ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 • Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa - văn nghệ, thể dục – thể thao;
 • Biện pháp thực hiện:
  • Tổ chức Hội thi ĐMPPDH, Hội thi GVDG, GVCN giỏi,  Hội thi sáng tạo ĐDDH cấp trường và qua đó cử GV tham dự các Hội thi cấp tỉnh .
  • Phối hợp với các trường bạn trong cụm tổ chức sinh hoạt cụm chuyên môn theo quy định.
  • Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ Vật lý.
  • Tổ chuyên môn tổ chức triển khai và thực hiện các chủ đề bồi dưỡng trong hè; tổ chức thao giảng các tiết mẫu về các hình thức dạy học mới để rút kinh nghiệm, tiến đến thực hiện đại trà; khuyến khích GV dạy bài có UDCNTT ở các lớp do GV đó phụ trách.
  • Tổ trưởng và tổ phó thường xuyên dự giờ, thăm lớp đối với GV.
 • Chỉ tiêu:
   • 100% GV soạn giảng theo yêu cầu dạy học theo hướng nghiên cứu bài học.
   • 100% GV thao giảng, dự giờ đúng quy định.
   • 100% GV dự sinh hoạt cụm theo kế hoạch.
   • 100% GV vận dụng các hình thức dạy học mới và UDCNTT vào việc dạy học.

3/  Đổi mới kiểm tra đánh giá, dạy học phân hóa trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng:

 • Tổ trưởng và tổ phó chuyên môn chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.
 • Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục, yêu cầu giáo viên cần coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát, đánh giá quá trình và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em. Chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra.
 • Tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn, đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tăng cường ra các câu hỏi mở; gắn với thời sự quê hương, đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.
 • Riêng đề kiểm tra học kỳ đối với lớp 12 các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học, Địa lý, Lịch sử là hình thức trắc nghiệm khách quan.
 • Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận.
 • BGH tổ chức kiểm duyệt tất cả các loại đề kiểm tra: 1 tiết, học kỳ theo ma trận trước khi giáo viên tổ chức kiểm tra.
 • Tiếp tục nâng cao chất lượng việcthi thực hành đối với môn Vật lí trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12.
 • Tăng cường ra câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ (tại địa chỉhttp://truonghocketnoi.edu.vn.)
 • Giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
 • Biện pháp thực hiện:
  • Xây dựng cấu trúc đề thi, kiểm tra theo ma trận ( có phụ lục cấu trúc đề kiểm tra kèm theo).
  • Mỗi tổ bộ môn có 01 ngân hàng câu hỏi, phối hợp ngân hàng câu hỏi của Sở GD để chọn ra đề kiểm tra.
  • Tham dự cuộc thi HSG các bộ môn văn hóa lớp 12, nghiên cứu khoa học, thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, kiến thức liên môn,thi thí nghiệm, thực hành lý – hóa – sinh lớp 11;
  • Tổ trưởng và trưởng nhóm bộ môn kiểm duyệt tất cả các đề kiểm tra 15’, phó hiệu trưởng chuyên môn kiểm duyệt đề kiểm tra 1 tiết, học kỳ theo ma trận, trước khi GV tổ chức kiểm tra; tổ chức kiểm tra học kỳ I, II theo quy định của Sở.
  • Tổ chức ôn tập cho HS lớp 12 dự thi THPT Quốc Gia 2019.
  • Tiếp tục sử dụng số gọi tên ghi điểm điện tử, sổ liên lạc điện tử; khai thác “ Nguồn học liệu mở” của Sở, giới thiệu cho GV và học sinh các webside của Bộ để bổ sung nguồn tư liệu của cá nhân, phục vụ cho việc dạy và học.

4/ Đổi mới công tác quản lý:

 • Tiếp tục thực hiện quy chế nhà trường,xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ để tăng cường quản lý các hoạt động chuyên môn, hoạt động giáo dục; củng cố nền nếp dạy và học, kiểm tra đánh giá theo quy định..
 • Tăng cường vai trò của các tổ trưởng, tổ phó trong sinh hoạt tổ.
 • Tổ chức triển khai các văn bản hướng dẫn quy định chuyên môn theo hướng dẫn 404/2012, thực hiện tốt TT 58/2012/TT-BGDĐT, Điều lệ nhà trường, Điều lệ Ban đại diện cha mẹ HS (TT 55  /2011/TT-BGDĐT, ngày 12/12/2011).
 • Tăng cường quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành qui định về dạy thêm, học thêm và Quyết định số 44/2015/QĐ-UBNDngày 18 tháng 09 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long Anvề việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Long an; văn bản số  2480/SGDĐT-GDTrH, ngày 12 tháng 11  năm 2015 của Sở GD&ĐT Long An về việc hướng dẫn thực hiện quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Long An;
 • 100% CB, GV biết sử dụng Sổ gọi tên, sồ ghi điểm, Sổ liên lạc điện tử và một số phần mềm ứng dụng trong quản lý để quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học, quản lý tài sản, tài chính...
 • Tăng cường công tác pháp chế để tăng cường nhận thức và thực hiện pháp luật trong đội ngũ sư phạm và trong học sinh.

* Chỉ tiêu:

  • 100% GV hoàn thành thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn (hướng dẫn 404/2012) và sự phân công của BGH.
  • 100% GV thực hiện tốt nền nếp, kỷ cương trong dạy học, kiểm tra đánh giá, thi, bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng.
  • 100%  GV thực hiện đúng quy định  trong công tác kiểm tra, đánh giá học sinh ở các bài kiểm tra thường xuyên, định kì và bài kiểm tra học kì.

5. Tiếp tục duy trì trường đạt chuẩn quốc gia(Thông tư số 47/2012/QĐ-BGDĐTngày 07 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) giai đoạn 2015-2020.

III/ Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý:

1/ Quy hoạch, sắp xếp đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý:

 • Thực hiện đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp vào cuối năm học.
 • 100% CB,GV tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên do Sở tổ chức; không ngừng tự bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu “ Đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT.
 • Tổ chức thi đua và đánh giá thi đua theo quy định.

2/ Thực hiện chế độ chính sách:

 • Phổ biến và thực hiện các chế độ, chính sách của nhà nước có hiệu lực thi hành cho tất cả cán bộ, GV, NV.
 • Thực hiện chế độ thâm niên, các chế độ phụ cấp khác theo quy định của nhà nước.
 • Thực hiện chế độ nâng lương định kỳ, nâng lương trước thời hạn, chuyển ngạch  theo quy định.
 • Thực  hiện đánh giá công chức, viên chức hàng năm:
 • Đánh giá, xếp loại GV trung học theo TT 30/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009.
 • Thực hiện công tác dự toán, quyết toán,tiết kiệm ngân sách theo quy định; thực hiện thu và sử dụng học phí theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của tổ chuyên môn Lý-Sử - Địa trường THPT Lê Quý Đôn.

 

Phê duyệt của BGH                          Tân An, ngày 30 tháng 08 năm 2019

                                                                                    Tổ trưởng chuyên môn                                                                                                                       

 

 

 

 

 

Cổ Thanh Phương                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0486840
Hôm qua 0551
Hôm nay 0283
Tuần này 0283
Tháng này 5611