Kế Hoạch Hoạt Động Tổ Chuyên Môn GDCD - TD Năm 2018-2019

    Trường THPT Lê Quý Đôn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Tổ GDCD – GDTC                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                           

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  CHUYÊN MÔN

TỔ GIÁO DỤC CÔNG DÂN – GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

 NĂM  HỌC 2018 - 2019

 • Căn cứ vào hướng dẫn, kế hoạch, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của Sở Giáo dục &Đào tạo tỉnh Long An và Phương hướng nhiệm vụ năm học
  2018 - 2019của trườngTHPT Lê Quý Đôn;
 • Căn cứ việc thực hiện nhiệm vụ của Tổ chuyên môn, giáo viên đã quy định theo Điều lệ trường THCS, THPT, trường phổ thông nhiều cấp học ban hành theo thông tư
  số 12/2011/TT/ BGD& ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
 • Căn cứ tình hình thực tế giảng dạy của giáo viên trong năm học 2018 – 2019;

Nay tổ Giáo dục Công dân – Giáo dục Thể chất xây dựng kế hoạch hoạt động, quy định chung của tổ chuyên môn trong năm học 2017 – 2018 như sau:

 

PHẦN THỨ NHẤT: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2018 - 2019

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

     Năm học 2018 – 2019 toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện các cuộc vận động lớn:
“ Học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức. phong cách  Hồ Chí Minh” , cuộc vận động “hai không” và phong trào thi đua “trường học thân thiện, học sinh tích cực” ; “mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm học qua và yêu cầu của năm học mới các thành viên trong tổ tiếp tục cố gắng phấn đấu đạt thành tích cao trong năm học tới.

 1. Thuận lợi:
 • Tổ được sự quan tâm của Ban lãnh đạo nhà trường.
 • Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học bộ môn tương đối đầy đủ để phục vụ cho việc dạy và học.
 • Đội ngũ GV đa số còn trẻ, trình độ khá đồng đều, phân công chuyên môn hợp lí phù hợp với năng lực thực tế của từng giáo viên.
 1. Khó khăn:

Phương pháp giảng dạy, kỹ năng sư phạm, công tác giáo dục đạo đức học sinh của một số giáo viên còn hạn chế.

 1. Tình hình đội ngũ:
 • Số lượng giáo viên:

Các thành viên có 12 giáo viên ( 4 nữ, 8 nam ); bố trí ở 2 bộ môn GDCD và GDTC-QP

 • Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn.

II. CÁC MỤC TIÊU CƠ BẢN.

     Mục tiêu thứ 1: Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn do Nhà trường tổ chức thực hiện: “ Học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức. phong cách  Hồ Chí Minh” ; cuộc vận động “Hai Không” và phong trào thi đua xây dựng “Trường Học Thân Thiện, Học Sinh Tích Cực”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

      Mục tiêu thứ 2: Nâng cao chất lượng giáo dục bộ môn GDCD và GDTC,QPAN.
Thực hiện dạy học, kiểm tra đánh giá theo đúng chuẩn kiến thức kỹ năng và yêu cầu trong đổi mới nội dung dạy học.

     Mục tiêu thứ 3: Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt, quản lý tổ chuyên môn qua việc tăng cường thảo luận giữa các thành viên trong từng nhóm chuyên môn, triển khai thực hiện các chuyên đề chuyên môn, thao giảng, ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và triển khai kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn.

     Mục tiêu thứ 4: Tăng cường ứng dụng CNTT vào giảng dạy, đổi mới phương pháp,
sử dụng hiệu quả đồ dùng thiết bị dạy học,…nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

     Mục tiêu thứ 5: Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV qua các đợt tập huấn,
bồi dưỡng bộ môn.

     Mục tiêu thứ 6: Rèn luyện ý thức tự học, tự tìm hiểu tạo niềm đam mê trong học tập
bộ môn.

III.NHIỆM VỤ - CHỈ TIÊU – BIỆN PHÁP CỤ THỂ.

 1. Chính trị, tư tưởng.

Tích cực hưởng ứng  và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động: “ Học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức. phong cách  Hồ Chí Minh” , “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”, phong trào thi đua xây dựng  “Trường học thân thiện , Học sinh tích cực ”.

Chỉ tiêu:

 • 100% tổ viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
 • Mỗi GV đăng ký danh hiệu thi đua trong năm học 2018 - 2019.

Biện pháp:

 • Tham gia đầy đủ các buổi học tập chính trị, các buổi tuyên truyền do nhà trường và các đoàn thể tổ chức.
 • Mỗi giáo viên tự tìm tòi, nghiên cứu và kinh nghiệm thực tế của bản thân để viết đề tài về đổi mới PPGD, tổ chuyên môn thảo luận, góp ý cho bài viết của từng giáo viên về nội dung, hình thức ở cuối năm học và đưa ra kết luận đạt hay không đạt.
 1. Chuyên môn.
  1. Tổ chuyên môn.
 • Chỉ tiêu:
 • Cuối năm các thành viên phấn đấu đạt danh hiệu tổ lao động tiên tiến.
 • Phấn đấu đạt 3 giáo viên đạt CSTĐ cơ sở
 • Các giáo viên còn lại phấn đấu đạt danh hiệu lao động tiên tiến trong năm học.
 • Phấn đấu đạt 2 giáo viên đạt danh hiệu GVCN giỏi cấp trường.
 • Phấn đấu đạt 2 giáo viên đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp trường.
 • Phấn đấu có giải trong kỳ thi ĐDDH cấp trường.
 • Phấn đấu có giải trong kỳ thi GATT cấp trường.
 • Biện pháp:
 • Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động theo từng giai đoạn trong năm học: năm, kỳ, tháng, tuần. Xây dựng các kế hoạch thực hiện các chuyên đề chuyên môn, hoạt động ngoại khóa thiết thực và kịp thời có hiệu quả cao trong giảng dạy và giáo dục.
 • Tăng cường kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên theo kế hoạch chung của toàn trường và của tổ chuyên môn: dự giờ, kiểm tra HS,…
 • Tiếp tục đổi mới hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn hướng vào việc trao đổi chuyên môn giữa các nhóm bộ môn nhằm nâng cao trình độ tay nghề và chất lượng bộ môn cho mỗi giáo viên.
  1. Cá nhân.
 • Chỉ tiêu
 • Phấn đấu đạt các danh hiệu đã đăng ký.
 • Biện pháp
 • Thực hiện tốt nội quy, quy chế chuyên môn. Chấm, chữa điểm kịp thời, cập nhật điểm đúng tiến độ. Không chậm giờ, chậm tiết. Soạn giảng và lên lớp nghiêm túc.
 • Lên kế hoạch thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy cũng như kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng.
 • Tăng cường ứng dụng CNTT, sử dụng đồ dùng và thiết bị dạy học vào giảng dạy bộ môn.
  1. Chất lượng bộ môn.
 • Tăng cường học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp cùng phân môn và giáo viên các trường bạn thông qua các đợt sinh hoạt chuyên môn cụm.
 • Tăng cường giáo dục ý thức tự học, tự rèn luyện cho các em thông qua các tiết dạy trên lớp.
 • Phấn đấu không có Học sinh có điểm dưới 5 ở cuối mỗi học kỳ và cả năm ở các môn tổ phụ trách.
  1. Công tác kiểm tra đánh giá.
 • Kiểm tra đánh giá học sinh theo đúng yêu cầu của chuẩn kiến thức kỹ năng, chấm trả bài theo đúng thời gian quy định.
 • Mỗi tháng kiểm tra hồ sơ sổ sách 1 lần.
 • TTCM, TP dự giờ mỗi giáo viên 2 tiết 1 HK, việc dự giờ có kế hoạch trước hoặc đột xuất.
 • Các nhóm chuyên môn đặc biệt chú trọng trong việc tìm ra phương pháp dạy các bài mới, khó. Thảo luận kỹ việc ra đề thi, đề cương ôn tập cho học sinh theo từng phân môn và khối lớp.
 1. Công tác khác.
 • Tham gia đầy đủ, tích cực mọi hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT do Nhà trường và Công đoàn, Đoàn trường tổ chức. Hoàn thành tốt các công việc khác được phân công.
 • Phấn đấu có học sinh đạt giải các môn TDTT và GDQP do ngành tổ chức

 

VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0066239
Hôm qua 0150
Hôm nay 0037
Tuần này 1384
Tháng này 1576