Thư mục giới thiệu "Sách pháp luật"

 

   Bản chất của Luật pháp phản ánh bản chất của Nhà nước đặt ra nó. Nhà nước kiểu nào thì pháp luật kiểu đó. Chính vì vậy, luật pháp có tính chất giai cấp. Luật pháp còn có tính xã hội vì nó chứa đựng những chuẩn mực chung được số đông trong xã hội ủng hộ. Nếu không luật pháp sẽ bị chống đối. Luật pháp có tính dân tộc, nghĩa là phù hợp với truyền thống, tập quán, giá trị đạo đức của các dân tộc trong đất nước. Bản chất này cho phép luật pháp gần gũi với dân chúng, được dân chúng ủng hộ, do đó mà có hiệu quả điều chỉnh lên các quan hệ xã hội. Luật pháp có tính thời đại, nghĩa là phù hợp với trình độ phát triển kinh tế của đất nước, có khả năng hội nhập với luật pháp quốc tế.

   Về mặt nội dung, luật pháp có tính quy phạm phổ biến; Về mặt hình thức, luật pháp có tính chặt chẽ. Luật pháp được đảm bảo bằng Nhà nước.Sau khi đặt ra luật pháp, Nhà nước đưa luật pháp vào đời sống thông qua các cơ quan Nhà nước, các thiết chế chính trị, các cán bộ, nguồn lực tài chính, các phương pháp quản lý đặc biệt là phương pháp cưỡng chế. Nó giúp xã hội công bằng bác ái và ổn định.

   Do đó mỗi công dân trong một nước nói riêng, và là con người sống trong cộng đồng các dân tộc trên toàn thế giới nói chung cần phải hiểu, biết và làm đúng các quy định, quy ước (Luật pháp) ban hành để mọi người có thể sống chung hòa hợp tốt đẹp với nhau hơn .

   Muốn thực hiện điều này, không dễ chút nào! Mỗi chúng ta phải tự nghiên cứu học hỏi qua sách báo, qua tin tức, thông báo của đài phát thanh, truyền hình, phương tiện nghe nhìn v.v.

   Để giúp Thầy, Cô và học sinh dễ dàng tìm hiểu trước, nhanh chóng tìm ra những Sách Luật cần thiết cho mình, Thư viện trường THPT Lê Quý Đôn đã soạn ra “Thư mục chuyên đề giới thiệu sách Pháp Luật” mà tủ sách thư viện trường ta mới nhập về. Hân hạnh giới thiệu đến quý bạn đọc.

1. LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Tác giả: Nhiều Tác Giả.

Nhà xuất bản: Nxb Công Thương

Số trang: 48, Kích thước: 13x19 cm

Năm xuất bản: 2017

Mục lục: Lệnh công bố luật 11/2017/ L- CTN ngày 03/07/2017 Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017 QH 14 ngày 20/06/2017

Luật gồm có 8 chương:

Chương 1: Những quy định chung

Chương 2: Người được trợ giúp pháp lý, Quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý

Chương 3: Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, Quyền và nghĩa vụ của Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

Chương 4: Người thực hiện trợ giúp pháp lý, Quyền và nghĩa vụ của Người thực hiện trợ giúp pháp lý

Chương 5: Phạm vi, lĩnh vực, hình thức và hoạt động của trợ giúp pháp lý

Chương 6: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với hoạt động trợ giúp pháp lý

Chương 7: Giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp

Chương 8: Điều khoản thi hành

2. LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

Nhà xuất bản: Nxb Lao động- Xã hội

Số trang: 63, Kích thước: 13 x19 cm

Năm xuất bản: 2017

Mục lục: Lệnh công bố luật 12/2016/ L- CTN ngày 01/12/2016 

Luật hôn nhân và gia đình số 02/2016/ QH 14 ngày 18/11/2016

Luật gồm có 9 chương:

Chương 1. Quy định chung

Chương 2. Quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo

Chương 3. Hoạt động tín ngưỡng

Chương 4. Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, đăng ký hoạt động tôn giáo

Chương 5. Tổ chức tôn giáo

Chương 6. Hoạt động tôn giáo; hoạt động xuất bản, giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo của tổ chức tôn giáo

Chương 7. Tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

Chương 8. Quản lý nhà nước và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

Chương 9. Điều khoản thi hành

3. LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

Nhà xuất bản: Nxb Công thương

Số trang: 128, Kích thước: 13 x19 cm

Năm xuất bản: 2017

Mục lục: Lệnh công bố luật 10/2017/ L/ CTN ngày 03/7/2017

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/ QH 14 ngày 21/06/2017

Luật gồm có 10 chương:

Chương 1.Những quy định chung

Chương 2. Nội dung quản lý nhà nước về tài sản công và nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước đối với tài sản công

Chương 3. Chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

Chương 4. Chế độ quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng

Chương 5. Chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại doanh nghiệp

Chương 6. Chế độ quản lý, sử dụng tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước

Chương 7. Chế độ quản lý, sử dụng, khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai, tài nguyên

Chương 8. Hệ thống thông tin về tài sản công và cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

Chương 9. Dịch vụ tài sản công

Chương 10. Điều khoản thi hành

4. LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Nhà xuất bản: Nxb Lao động

Số trang: 102, Kích thước: 13 x19 cm

Ngày xuất bản: 10/9/2015

Mục lục: Lệnh công bố luật 13/2015/ L-CTN ngày 09/7/2015

Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH 13 ngày 25/06/2015

Luật gồm có 7 chương:

Chương 1. Những quy định chung

Chương 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước và trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân về ngân sách nhà nước

Chương 3. Nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp

Chương 4. Lập dự toán ngân sách nhà nước

Chương 5. Chấp hành ngân sách nhà nước

Chương 6. Kế toán, kiểm toán và quyết toán ngân sách nhà nước

Chương 7. Điều khoản thi hành.

5. LUẬT MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Nhà xuất bản: Nxb Lao động

Số trang: 35, Kích thước: 13 x19 cm

Ngày xuất bản: 10//2015

Mục lục. Lệnh công bố luật 02/2015/ L/ CTN ngày 23/6/2015

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số 02/2015/QH 13 ngày 2/06/2015

Luật gồm có 8 chương:

Chương 1. Những quy định chung

Chương 2. Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Chương 3. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân

Chương 4. Tham gia xây dựng nhà nước

Chương 5. Hoạt động giám sát

Chương 6. Hoạt động phản biện xã hội

Chương 7. Điều kiện đảm bảo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chương 8. Điều khoản thi hành.

6. LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Nhà xuất bản: Nxb Lao động

Số trang: 59, Kích thước: 13 x19 cm

Năm xuất bản: 2015

Mục lục. Lệnh công bố luật 09/2015/ L-CTN ngày 08/07/2015

Luật gồm có 9 chương:

Chương 1. Những quy định chung

Chương 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của kiểm toán nhà nước

Chương 3. Kiểm toán viên nhà nước và cộng tác viên kiểm toán nhà nước

Chương 4. Hoạt động của kiểm toán nhà nước

Chương 5. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán

Chương 6. Đảm bảo hoạt động của kiểm toán nhà nước

Chương 7. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đồi với hoạt động kiểm toán nhà nước

Chương 8. Khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động kiểm toán nhà nước

Chương 9. Điều khoản thi hành.

7. LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Nhà xuất bản: Nxb Lao động- Xã hội

Số trang: 84, Kích thước: 13 x19 cm

Năm xuất bản: 2017

Mục lục: Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 Ngày 17/11/2016

Luật gồm có 8 chương:

Chương 1. Những quy định chung

Chương 2. Đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản

Chương 3. Trình tự, thủ tục đấu gia tài sản

Chương 4. Đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá

Chương 5. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản

Chương 6. Xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại

Chương 7. Quản lý nhà nước về đấu gia tài sản

Chương 8. Điều khoản thi hành.

VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0559164
Hôm qua 0583
Hôm nay 0118
Tuần này 0701
Tháng này 1722