Quy Chế Hoạt Động Của Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh Năm Học 2018 - 2019

 

TTHPT LÊ QUÝ ĐÔN

BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HS

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

                   Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

          Tân An, ngày 01 tháng 10  năm  2018              

 

 

                                                                     QUY CHẾ

                   HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

                                            NĂM HỌC 2018 - 2019

- Căn cứ Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS) các cấp.

- Căn cứ vào kết quả Đại hội CMHS năm học 2018-2019 và bầu Ban Đại diện CMHS Trường THPT Lê Quý Đôn, Ban Đại diện CMHS Trường THPT Lê Quý Đôn tiến hành xây dựng quy chế hoạt động như sau:

 I. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN CMHS:

1. Hoạt động của  Ban ĐẠI DIỆN CMHS lớp:

a. Tổ chức Ban Đại diện CMHS lớp:

Đầu năm học, giáo viên chủ nhiệm lớp chịu trách nhiệm triệu tập cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp để cử ra Ban Đại diện Cha Mẹ học (ĐDCMHS) lớp. Số lượng Ban ĐDCMHS lớp là 3 thành viên, trong đó một Trưởng ban, một Phó trưởng ban và một Ủy viên. Nhiệm kỳ của Ban ĐDCMHS lớp bắt đầu từ đầu năm học và kết thúc khi bắt đầu năm học tiếp theo.

b. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban ĐDCMHS lớp:

a-Nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:

- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh; 

          - Chuẩn bị nội dung của các cuộc họp cha mẹ học sinh trong năm học;

- Tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục học tập; giúp đỡ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, tàn tật.

b- Quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:

- Quyết định việc triệu tập các cuộc họp cha mẹ học sinh (theo quy định tại Điều 4 của Điều lệ) sau khi thống nhất với giáo viên chủ nhiệm lớp;

- Tổ chức lấy ý kiến cha mẹ học sinh của lớp về biện pháp quản lý giáo dục học sinh để kiến nghị cụ thể với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn về biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, chất lượng dạy học;

- Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục truyền thống, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh sau khi thống nhất với giáo viên chủ nhiệm lớp.

2. Hoạt động của Ban ĐDCMHS trường:

a. Tổ chức Ban ĐDCMHS trường:

Ban ĐDCMHS trường được cử ra trong cuộc họp toàn thể Ban ĐDCMHS của các lớp vào đầu năm học. Ban ĐDCMHS trường cử ra 19/tổng số 35 thành viên, có một Trưởng Ban, hai Phó trưởng Ban, kế toán của BĐDCMHS trường, thư ký nhờ đại diện nhà trường. Mỗi thành viên Ban ĐDCMHS trường được phân công phụ trách một nhiệm vụ cụ thể. Ban ĐDCMHS trường tổ chức họp thường kỳ 3 tháng 1 lần; họp toàn thể Ban đại diện các lớp một năm 2 lần. Ngoài ra có thể họp đột xuất nếu có nhu cầu cần thiết, riêng thường trực Ban ĐDCMHS trường sẽ gặp gỡ BGH mỗi tháng 1 lần. Nhiệm kỳ của Ban ĐDCMHS trường là một năm học, bắt đầu từ đầu năm học và kết thúc khi bắt đầu năm học tiếp theo.

b. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban ĐDCMHS trường:

- Phối hợp với Hiệu trưởng nhà trường tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo nghị quyết của cuộc họp đầu năm học, thực hiện các hoạt động giáo dục trong từng thời gian do Ban đại diện cha mẹ học sinh trường đề ra;          

- Phối hợp với Hiệu trưởng hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh;

- Phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức giáo dục học sinh hạnh kiểm yếu tiếp tục rèn luyện trong dịp nghỉ hè ở địa phương;

- Phối hợp với Hiệu trưởng giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, tàn tật; vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục đi học; động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục toàn diện;

- Hướng dẫn về công tác tổ chức và hoạt động cho các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

          3. Phân công nhiệm vụ Ban ĐDCMHS trường:

Cuộc họp toàn thể Ban ĐDCMHS đầu năm học đã cử các ông, bà sau đây vào thường trự Ban ĐDCMHS trường. Cuộc họp lần thứ nhất đã phân công nhiệm vụ từng thành viên trong Ban ĐDCMHS trường như sau:

 

Stt

Họ và tên CMHS

Họ và tên HS

Lớp

Số điện thoại

Chức danh và nhiệm vụ

 1.  

Lê Văn Lối

Lê Ngọc Thùy Dương

11.5

0918430199

Trưởng ban-Phụ trách chung-phụ trách lớp 11.5 và 11.3

 1.  

Trần Quốc Khánh

Trần Yến Phương

11.1

0918468479

Phó ban-Phụ văn tài chính và lớp 11.1 đến 11.7 và 11.8

 1.  

Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Như Huy

12.6

0983062669

Phó ban-Phụ trách

văn hóa và khối 12.6 và 12.11

 1.  

Trần Đỗ Nguyên Thủy

Nguyễn Thụy Nguyên Khánh

11.2

01238100139

Thủ Quỹ –Phụ trách khối lớp 11.2 và 11.8

 1.  

Phạm Hồng Mộng Thúy

Nguyễn Ngọc Minh Châu

12.5

0918955955

Kế toán-Phụ trách lớp 11.5

 1.  

Nguyễn Thanh Vũ

Nguyễn Tri Khoa

10.14

0903680678

Uỷ viên- Phụ trách lớp 10.14

 1.  

Trần Đình Thọ

Trần Đình Nam An

11.4

0918126948

Ủy viên- Phụ trách 11.4 và 11.9

 1.  

Trần Ngọc Xuân

Hồ Hữu Lộc

11.6

0983059567

Uỷ viên-Phụ trách lớp 11.6 và 11.10

 1.  

Nguyễn Thị Kiệp

Ngô Giàu Sang

12.1

0942718787

Ủy viên-Phụ trách lớp 12.1 đến 12.3 và

 1.  

Nguyễn Văn Vàng

Nguyễn Phạm Thúy Nguyên

12.4

0918343675

Ủy viên-Phụ trách lớp 12.4 đến 12.6

 1.  

Lê Quốc Dũng

Lê Thị Việt Hằng

10.5

0903654333

Ủy viên-phụ trách 10.5 

 1.  

Trần Văn Thanh

Trần Thanh Liêm

12.3

0983029069

Uỷ viên-Phụ trách lớp 12.3

 1.  

Nguyễn Thị Nhật Phương

Nguyễn Nhật Hạ Vy

12.7

0914762771

Ủy viên-Phụ trách lớp 12.7 và 12.9

 1.  

Phạm Thị Lệ Thu

Huỳnh Mai Anh

12.9

0946639936

Ủy Viên-phụ trách 12.9

 1.  

Phùng Văn Thành

Phùng Tấn Đạt

11.11

0913718899

Ủy viên- phụ trách 11.11

 1.  

Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Như Dũng

10.1

0918129485

Ủy viên-Phụ trách lớp 10.1

 1.  

Bùi Thu Hương

Lê Xuân Thịnh

10.3

0909241430

Uỷ viên-Phụ trách lớp 10.3

 1.  

Đỗ Hữu Thành Nhân

Đỗ Ngọc Hải Hải Đường

10.6

0908050979

Ủy viên-Phụ trách 10.6

 1.  

Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Thị Bích Ngọc

 10.7

01632819691

Ủy viên-Phụ trách 10.7

 

Ngoài rà còn có các anh Lâm, Điệp, chị Ẩn có nhiều hoạt động tích cực với công tác xã hội hóa giáo dục.

II. QUY CHẾ THU-CHI KINH PHÍ:

1. Thu kinh phí:

- Kinh phí hoạt động của Ban ĐDCMHS trường được thu từ khoản đóng góp tự nguyện của CMHS theo Nghị quyết cuộc họp đầu năm học và các nguồn tài trợ hợp pháp khác nếu có. Ban ĐDCMHS trường nhờ thủ quỹ của trường quản lý kinh phí nói trên. Có lập sổ theo dõi thu, chi và báo cáo kịp thời để công khai trước các kỳ họp của Ban ĐDCMHS trường và các cuộc họp của Ban ĐD CMHS lớp.

- Nội dung thu chi quỹ Hội hoạt động của Ban ĐDCMHS trường gửi Ban ĐDCMHS lớp công khai trong kỳ họp CMHS cuối cùng của năm học.

2.  Chi kinh phí:

- Quỹ Ban ĐDCMHS trường dùng để chi cho các hoạt động chung của học sinh toàn trường theo Nghị quyết cuộc họp đầu năm học. Đối với những khoản chi lớn phải được thông qua Ban ĐDCMHS trường, sau đó mới tiến hành chi. Tất cả các chứng từ thu, chi, đều phải đảm bảo theo quy định của luật ngân sách và phải được Trưởng Ban ĐDCMHS trường phê duyệt và có sự xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường.

Tổng số kinh phí thu được trong năm sẽ chi cho các nội dung sau:

-  Khen thưởng cuối năm và khen thưởng đột xuất cho các học sinh có thành tích đặc biệt xuất sắc.

- Giải thưởng Lê Quý Đôn

- Hỗ trợ học sinh nghèo, hiếu hỷ.

- Hoạt động Khuyến học, Khuyến tài và thăm hỏi ốm đau, bệnh tật học sinh…

(Quá trình sử dụng kinh phí, Ban ĐDCMHS trường căn cứ vào tình hình thực tế để chi cho phù hợp  trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc công khai dân chủ, đúng pháp luật)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Quy chế này được áp dụng cho năm học 2018-2019. Tùy điều kiện hoàn cảnh cụ thể, có thể bổ sung Quy chế để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế, nhưng không được trái với thông tư số 55/2011 ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

2. Những ý kiến đóng góp cho Quy chế sẽ được Ban ĐDCMHS trường ghi nhận và chọn lọc bổ sung để Quy chế được hoàn chỉnh hơn.

3. Chỉ có Ban ĐDCMHS trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2018-2019 mới được thay đổi Quy chế này.

Quy chế được triển khai đến các thành viên Ban ĐDCMHS trường, BGH trường THPT Lê Quý Đôn.

Nơi nhận:

- Các thành viên BĐD (19);

- Ban giám hiệu (3b);

- Lưu thư ký Ban (K. Khoa).

           TM. BAN ĐẠI DIỆN CMHS

                      TRƯỞNG BAN

 

 

                          Lê Văn Lối

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0559222
Hôm qua 0583
Hôm nay 0176
Tuần này 0759
Tháng này 1780