Kế Hoạch Thực hiện sinh hoạt chuyên đề năm 2018

ĐẢNG BỘ THPT LÊ QUÝ ĐÔN

      CHI BỘ 1

*

                Số      - KH/CB1

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

         Tân An, ngày 8 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

 Thực hiện sinh hoạt chuyên đề năm 2018

về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

-------------

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Chi bộ 1 xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2018 với nội dung về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biễn”, “ tự chuyển hoá” trong nội bộ.

- Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và của mỗi cá nhân ở các ngành, đơn vị, coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

2. Yêu cầu

- Chi bộ 1 tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề của năm 2018 đến từng đảng viên, đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tránh qua loa, hình thức. Chi bộ 1 tham mưu chỉ đạo học tập, sinh hoạt chuyên đề của năm 2018 gắn với thực hiên Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, của ngành, cơ sở; gắn với thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “ Đẩy mạnh học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.”

II. NỘI DUNG, CÁCH THỨC TỔ CHỨC HỌC TẬP

1. Nội dung học tập.

Nội dung học tập, sinh hoạt chuyên đề năm 2018 bao gồm: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biễn”, “ tự chuyển hoá” trong nội bộ.

2. Hình thức tổ chức học tập chuyên đề năm 2018

2.1 Đối tượng học tập

- Đối với tập thể: Chi bộ tổ chức học tập.

- Đối với cá nhân: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đoàn viên.

2.2- Cách thức tổ chức thực hiện

 - Đối với Chi bộ: Tổ chức hội nghị của Chi bộ 1 thông qua sinh hoạt định kỳ hàng tháng hoặc sinh hoạt chuyên đề theo quý. Chi bộ tiếp tục thảo luận và triển khai việc làm gắn với nhiệm vụ chính trị của chi bộ, đơn vị và từng cá nhân.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không phải là đảng viên tổ chức học tập, sinh hoạt chung cùng đảng viên hoặc sinh hoạt riêng do Bí thư Chi bộ tham mưu với Đảng ủy thống nhất với cơ quan quyết định cho phù hợp.

- Tập thể Chi bộ, cá nhân đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đăng ký  nội dung công việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với nhiệm vụ được giao; lấy kết quả làm theo là một căn cứ để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng năm.

 3. Xây dựng kế hoạch làm theo

*  Đối với tập thể: Chi bộ xây dựng kế hoạch làm theo Bác theo nội dung chuyên đề của năm 2018. Việc xây dựng kế hoạch cần bám sát vào nội dung kế hoạch của Đảng ủy trường Lê Quý Đôn về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (chú ý lựa chọn nội dung làm theo gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết những vấn đề nổi cộm ở đơn vị. Chi bộ chọn 2 chuyên đề: “Môi trường xanh, sạch, đẹp” và “Thực hành tiết kiệm” để sinh hoạt trong năm 2018) định kỳ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

        * Đối với cá nhân:

         Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên,  xây dựng kế hoạch của cá nhân để tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ‘‘tự diễn biến’’ ‘‘ tự chuyển hóa’’ trong nội bộ.

        Đảm bảo việc giám sát của tập thể chi bộ trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch theo chỉ đạo của Đảng uỷ trường về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

4. Thời gian và tài liệu học tập chuyên đề năm 2018

+ Thời gian:  Hoàn thành học tập nội dung chuyên đề của năm 2018 trước ngày 15/5/2018; hoàn thành việc xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề của tập thể và cá nhân trước ngày 20/5/2018.

- Những tháng tiếp theo trong năm tiếp tục nghiên cứu, thảo luận, liên hệ, kiểm điểm việc làm theo của chi bộ và các đảng viên trong chi bộ đối với nội dung đã học tập.  

Tháng 12, đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề năm 2018 gắn với kiểm điểm chi bộ, đảng viên cuối năm.

+Tài liệu: Tài liệu học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ‘‘tự diễn biến” ‘‘Tự chuyển hoá” trong nội bộ; Tài liệu Hỏi – đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ đã cấp cho mỗi chi bộ một cuốn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chi bộ xây dựng kế hoạch báo cáo Đảng ủy.

2. Chi bộ có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung theo hướng dẫn. Kịp thời báo cáo kết quả sinh hoạt chuyên đề về Đảng ủy cơ sở Lê Quý Đôn.

 3. Tham mưu Đảng ủy trường triển khai sinh hoạt chuyên đề của năm 2018 trong tổ chức đoàn thể mình đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai về Đảng ủy trường.

5. Chi bộ  hướng dẫn thực hiện các nội dung học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ‘‘Tự diễn biến” ‘‘Tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Chủ động nắm bắt những vấn đề vướng mắc tại cơ sở phản ảnh về Đảng ủy để chỉ đạo giải quyết.

Trên đây là kế hoạch thực hiện sinh hoạt chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ 1./.

Nơi nhận:

- Đảng uỷ (để b/c);

- Đảng viên  chi bộ 1 (t/h);

- Lưu chi bộ 1.

T/M  CHI ỦY CHI BỘ 1    

BÍ THƯ

 

 

                           Lê Xuân Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0558753
Hôm qua 0389
Hôm nay 0288
Tuần này 0288
Tháng này 1309