Báo Cáo V/v Tổ Chức Học Chuyên Đề 2018

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                            CHI BỘ 3                                         

                                    *                                                  

                        Số    - BC/CB3                                         Tân An, ngày 17 tháng 10 năm 2018

 

BÁO CÁO

V/v tổ chức học chuyên đề năm 2018

1/ Công tác xây dựng kế hoạch:

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 2/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương “Nội dung sinh hoạt chi bộ”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi ủy Chi Bộ 3 trường THPT Lê Quý Đôn đã tổ chức thực hiện sinh hoạt chuyên đề năm 2018 như sau:

* Ngày tổ chức: Tổ chức hội nghị của Chi bộ 3 thông qua sinh hoạt định kỳ hàng tháng hoặc sinh hoạt chuyên đề theo quý. Chi bộ tiếp tục thảo luận và triển khai việc làm gắn với nhiệm vụ chính trị của chi bộ, đơn vị và từng cá nhân.

* Địa điểm: Tại phòng giáo viên trường THPT Lê Quý Đôn.

Nội dung: Nghe báo cáo trực tiếp chuyên đề năm 2018 theo từng quý. Các đồng chí trong chi bộ thực hiện theo nhiệm vụ chuyên môn gắn liền với chuyên đề.

2/ Kết quả triển khai:

- Tất cả các đồng chí đảng viên của chi bộ 3 tham gia sinh hoạt chuyên đề: 12 đồng chí (đạt 100%).

- Thực hiện chuyên đề: “Môi trường xanh, sạch, đẹp”.

Đoàn thanh niên phối hợp cùng Ban lao động nhà trường phân công công việc cho từng lớp theo từng tuần. Giáo viên chủ nhiệm là đảng viên cùng với học sinh lớp mình thực hiện công việc tổng vệ sinh sân trường, lớp, bảo vệ cây xanh, chăm sóc bồn hoa … Đoàn thanh niên kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện theo tuần, chấm thi đua hàng tuần. Giáo viên giảng dạy phối hợp lồng ghép tiết giảng dạy giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, giữa gìn môi trường xanh sạch đẹp; có thức sử dụng trong thiết bị trong trường lớp một cách hiệu quả như: tắt thiết bị đèn, quạt khi không có trong lớp, tắt đèn khi có ánh sáng đủ …

                                                                                     T/M CHI BỘ 3

Nơi nhận:                                                                          THƯ

- Đảng ủy;                                                                  (ký và ghi rõ h tên)

- Lưu chi bộ 3.                                                    

 

                                                                                                

 

                                                                                               Lê Hồng Thái                                                                     

 

 

 

VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0558757
Hôm qua 0389
Hôm nay 0292
Tuần này 0292
Tháng này 1313