PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2019 – 2020

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

CĐ TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

 

 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Long An, ngày 01  tháng 9 năm 2019

 

 

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA

NĂM HỌC 2019 – 2020

Năm học 2019-2020, năm học tiếp tục thực hiện NQ.ĐH XII của Đảng, NQ.ĐH X Tỉnh Đảng bộ đây là năm đánh giá cho nhiệm kỳ 2015- 2020, đề ra nghị quyết nhiệm kỳ 2020- 2025 và triển khai kết luận 51 của Ban Bí thư về thực hiện nghị quyết TW 8( Khóa XI) về  ‘Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, ...trong tình hình mới.”

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019 – 2020; triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Ngành.Ban Chấp hành Công đoàn trường THPT Lê Quý Đôn phát động và hướng dẫn các tổ trong toàn trường triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền, thực hiện phong trào thi đua với mục đích và các nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC TIÊU THI ĐUA

1. Động viên đội ngũ cán bộ viên chức (CBVC) và HSSV năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua “dạy tốt”, “học tốt”, nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Ngành,Công đoàn trường chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

2. Phát hiện nhân tố mới, các tập thể tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong đội ngũ CBVC và sinh viên, các mô hình, công việc mới có tác động sâu sắc đến hiệu quả lao động, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước của Trường trong giai đoạn tới; góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tổ chức chính trị của nhà trường, đơn vị vững mạnh.

 

 
 

 

II. NỘI DUNG THI ĐUA

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, phát huy những kết quả đạt được trong năm học qua, lãnh đạotrường THPT Lê Quý Đôn và  Công đoàn cơ sở trường THPT Lê Quý Đôn,  phát động phong trào thi đua năm học 2019-2020 trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên, học sinh  với những nội dung chủ yếu như sau:

Một là, động viên đội ngũ cán bộ quản lý, GV, CNV và  học sinh hăng hái thi đua “dạy tốt, học tốt” , ĐMPPDH và phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển giáo dục và đào tạo theo Chương trình 37-CTr/TU về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tết thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tập trung đổi mới quản lý giáo dục, chuẩn bị triển khai hiệu quả chương trình sách giáo khoa mới trong năm học 2019-2020 và những năm tiếp theo. Lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền,  giáo dục, vận động đội ngũ cán bộ quản lý ,GV, CNV và  học sinh tích cực học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề 2019; thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ quản lý, GV, CNV và  học sinh. Thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở theo Nghị định 04/CP, huy động các nguồn lực chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo; xây dựng trường  đạt chất lượng cao.Thực hiện tốt Đề án 02 – kế hoạch 48 của tỉnh ủy và kế hoạch số 24 của UBND tỉnh.Thực hiện tốt bình đẳng về cơ hội học tập, thực hiện tốt các chính sách xã hội trong giáo dục và xây dựng xã hội học tập theo,...

Ba là, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; đẩy mạnh phong trào tự học, tự bồi dưỡng; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và nghiên cứu khoa học; triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến kinh nghiệm, đổi mới phương pháp dạy học. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên  có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lối sống văn hoá lành mạnh, trình độ chuyên môn cao, nghiệp vụ giỏi, bảo vệ nhân phẩm CBCCVC-NLĐ đang công tác trong ngành GD&ĐT nói chung, nói riêng trường THPT Lê Quý Đôn.Thực hiện mô hình điểm ‘ Trường học hạnh phúc- Thầy cô hạnh phúc – Học sinh hạnh phúc”.Trong đó lấy tiêu chí: trường học không có hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo là tiêu chí chính.

Bốn là, đẩy mạnh phong trào học tập tốt, rèn luyện tốt, tăng cường giáo dục đạo đức, lý tưởng, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử cho học sinh, sinh viên. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, tìm hiểu chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng, giúp hoc sinh tự tin, năng động sáng tạo trong các hoạt động học tập và rèn luyện. Giáo dục tinh thần tự học, tự nghiên cứu khoa học cho học sinh, sinh viên, nâng cao hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội.

Năm là, đẩy mạnh phong trào xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm Xanh- Sạch. Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn với việc làm như sau: Phát động phong trào trong CBNGNLĐ, học sinh  giảm thiểu tiêu thụ các sản phẩm nhựa và túi ni long khó phân hủy, đặt biệt là sản phẩm nhựa dùng một lần, góp phần giải quyết ô nhiễm nhựa và túi ni long như  thảy chai nước khoáng, ly uống nước một lần,...

 Sáu là, thực hiện tốt 9 nhiệm vụ, và 5 giải pháp của trường trong phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và kế hoạch  liên tịch SGDĐT- CĐN. Kế hoạch  triển khai các giải pháp thực hiện phong trào thi đua năm học 2019–2020 với chủ đề: “Đổi mới nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học” với phương châm Mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc, mỗi giờ lên lớp là một đổi mới trong giảng dạy ”, tiếp tục xây dựng và phát huy hiệu quả các nhóm "Nhà giáo giúp nhau cùng tiến bộ.

5. Kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tập và làm theo lời dạy của Bác, tấm gương đạo đức của Bác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phong trào thi đua được chia làm 2 đợt, công tác sơ kết, tổng kết thi đua gắn liền với các ngày kỷ niệm 20/10, 20/11,8/3, 20/3,… sơ kết học kỳ 1 và tổng kết năm học.

Đợt 1: Từ đầu năm học đến kết thúc học kỳ 1 (5/9/2019 đến 14/01/2020). Trọng tâm của đợt thi đua này là lập thành tích chào mừng 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019) , 20/10,…

Đợt 2: Từ đầu học kỳ 2 đến hết năm học (15/01/2020 đến 31/5/2020). Trọng tâm của đợt thi đua lập thành tích kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-03/2/2020); 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), ngày Quốc tế lao động 1/5; Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.Kỷ niệm 8/3, 20/3,…

2. Công đoàn, các tổ chuyên môn, văn phòng căn cứ vào điều kiện cụ thể, xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai tổ chức lồng ghép các hoạt động phù hợp, có hiệu quả nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2019), 20/10, 8/3,…

3. Công đoàn phối hợp với chuyên môn triển khai tuyên truyền các nội dung thông qua các hội nghị, tập huấn triển khai Nghị quyết, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên website, bản tin nội bộ; gắn với việc giới thiệu gương “Người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua.

4. Phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo Việt nam (20/11/2082-20/11/2019) và phát động thực hiện "ba không" (không tệ nạn ma tuý, không cờ bạc, không tai nạn giao thông).

          Phát động này được phổ biến đến toàn thể đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh trong toàn trường./.

 

Nơi nhận:

- HT, PHT;

- CTCĐ, Tổ trưởng;

- Lưu VT.

CTCĐ

 

 

 

      Lê Thị Ngọc Huệ

 

VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0558691
Hôm qua 0389
Hôm nay 0226
Tuần này 0226
Tháng này 1247