KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC NĂM 2020

SỞ GD&ĐT LONG AN

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

 

 

    Số: …/KH-TTHPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân An, ngày 03 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC NĂM 2020

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 3515/KH-SGDĐT ngày 31/12/2019 của Sở GD&ĐT Long An về Kế hoạch Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học của Ngành giáo dục và đào tạo năm 2020;

Trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của CBGVNV và học sinh để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; góp phần xây dựng con người Việt Nam yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo,có ý thức làm chủ và trách nhiệm.

2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo quy định quy tắc ứng xử do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, phù hợp với đặc điểm, tình hình của mỗi nhà trường.

- 100% CBGVNV và học sinh được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

- 100% CBGVNV được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt về tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học.

- 100% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử.

a. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ CBGVNV và học sinh, gia đình và cộng đồng về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong trường học; về mục đích, ý nghĩa, biện pháp, trách nhiệm của nhà trường, gia đình người học, tổ chức, đoàn thể, chính quyền địa phương đối với việc xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học về thái độ, hành vi, ngôn ngữ, chuẩn mực của CBGVNV và học sinh.

- Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, yêu thương con người và truyền thống văn hóa ứng xử của dân tộc ta.Nêu gương CBGVNV trong xây dựng văn hóa ứng xử, các cá nhân điển hình, mô hình nhà trường thực hiện tốt công tác xây dựng văn hóa ứng xử.

b. Hình thức tuyên truyền

- Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về văn hóa ứng xử trên Website và các phương tiện thông tin khác của đơn vị.

- Tuyên truyền thông qua tổ chức cuộc thi, diễn đàn về ứng xử văn hóa trong trường học cho CBGVNV và học sinh tham gia; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, Internet và mạng xã hội trong hoạt động tuyên truyền.

2. Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử

a. Cần triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong trường học và các tiêu chuẩn trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên cơ sở đó nhà trường xây dựng, thực hiện bộ quy tắc ứng xử với sự tham gia và cam kết của các bên liên quan (CBGVNV và học sinh, cha mẹ học sinh,...).

b. Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học quy định cụ thể những việc nên làm và không nên làm trong các mối quan hệ ứng xử thể hiện qua thái độ, hành vi, ngôn ngữ, chuẩn mực của CBGVNV và học sinh. Bộ Quy tắc ứng xử phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với lứa tuổi, bậc học trung học phổ thông.

c. Hiệu trưởng có trách nhiệm quán triệt đến toàn thể CBGVNV và học sinh biết và thực hiện bộ quy tắc ứng xử.

d. Bộ quy tắc ứng xử phải được niêm yết tại các bảng tin, bảng thông báo, website nhà trường, trong phòng học, phòng làm việc và những nơi cần thiết khác của nhà trường; gửi tới từng thành viên trong nhà trường qua hệ thống email, hệ thống liên lạc điện tử.

đ. CBGVNV thường xuyên phổ biến, quán triệt nội dung bộ quy tắc ứng xử trong trường học thông qua các tiết sinh hoạt dưới cờ, lồng ghép, tích hợp vào các môn Giáo dục công dân, Ngữ văn, Lịch sử,... hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, tuyên truyền sâu rộng đến Ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh nắm nội dung bộ quy tắc ứng xử trong trường học.

e. Phát huy tính gương mẫu của CBGVNV trong việc xây dựng văn hóa ứng xử; chú trọng xây dựng nhân cách người thầy. Đẩy mạnh giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tạo nền tảng về nhận thức và hành động để xây dựng môi trường văn hóa và ứng xử văn hóa trong trường học.

3. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử

Giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh thể hiện được giá trị cốt lõi trong văn hóa ứng xử: Nhân ái, tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, trung thực phù hợp với từng cấp học, giáo dục nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nâng cao phẩm chất, năng lực ứng xử cho CBGVNV và học sinh.

a. Đổi mới nội dung giáo dục văn hóa ứng xử

- Đối với giáo dục phổ thông:

+ Giáo dục văn hóa ứng xử trong các hoạt động giáo dục, trong chương trình giáo dục phổ thông, lựa chọn các nội dung giáo dục văn hóa ứng xử, lối sống văn hóa có giá trị và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, tình cảm của học sinh; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và các hoạt động trải nghiệm để hình thành các phẩm chất nhân ái, tự trọng bản thân, tôn trọng, trách nhiệm với bạn bè, chia sẻ, bao dung.

+ Xây dựng quy định, hướng dẫn cụ thể trong thực hiện nếp sống, thói quen văn minh, lịch sự như: văn hóa xếp hàng nơi công cộng, triển khai nguyên tắc tự giáo dục (tự phục vụ) trong các hoạt động liên quan (thư viện, căn tin, trực nhật,...).

b. Đổi mới phương pháp và hình thức giáo dục văn hóa ứng xử

- Đối với học sinh:

+ Thông qua các hoạt động giáo dục trong, ngoài lớp học và qua lễ hội.

+ Đổi mới phương pháp dạy học các môn học: Giáo dục công dân, Ngữ văn, Lịch sử..., theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. Trong đó, đặc biệt coi trọng phương pháp trải nghiệm, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hóa của học sinh; giáo dục kiến thức pháp luật, giáo dục công dân.Thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý học sinh.

+ Đa dạng hóa hình thức giáo dục văn hóa ứng xử thông qua các hoạt động tập thể, các câu lạc bộ, cuộc thi, diễn đàn, tọa đàm, đối thoại; đặc biệt phát huy vai trò hướng dẫn về ứng xử văn hóa của các học sinh khóa trước, đội ngũ cán bộ lớp, chi đoàn đối với các học sinh, khóa sau.

+ Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, tổ chức đa dạng hình thức giáo dục ứng xử văn hóa, thể hiện tinh thần yêu nước, tôn trọng giá trị lịch sử truyền thống văn hóa tốt đẹp cho học sinh thông qua hoạt động hát Quốc ca, Lễ chào cờ và các hoạt động tập thể.

+ Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục góp phần trong công tác thi đua xây dựng trường học văn hóa, văn hóa ứng xử, thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự trong CBGVNV và học sinh thiết thực, thường xuyên, hiệu quả trong mỗi năm học.

+ Khuyến khích học sinh tham gia tuyên truyền quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học, những hành vi ứng xử đẹp, phê phán những hành vi ứng xử vi phạm quy tắc ứng xử văn hóa; nâng cao thẩm mỹ, nghệ thuật cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục và quan tâm đến các sự kiện thời sự - Chính trị của đất nước, quốc tế.

+ Xây dựng cơ chế để học sinh phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập, rèn luyện và tham gia giám sát các hoạt động nhà trường, việc thực hiện văn hóa ứng xử và dân chủ trong trường học; ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

+ Tăng cường giáo dục, định hướng để học sinh sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin mạng xã hội trong học tập, rèn luyện, hướng nghiệp, khởi nghiệp, giải trí lành mạnh và thể hiện ứng xử văn hóa trong môi trường mạng internet, các mạng xã hội; thực hiện nghiêm Luật An ninh mạng.

4. Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo dục văn hóa ứng xử (nếu có).cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm, cán bộ Công đoàn; Đoàn Thanh niên.

- Bổ sung tài liệu và tổ chức các hoạt động về giáo dục văn hóa ứng xử để xây dựng đội ngũ nhà giáo gương mẫu, có lòng tự trọng, nhân cách và lối sống văn hóa.

5. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình trong xây dựng văn hóa ứng xử

a. Nhà trường

- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm xây dựng bộ Quy tắc ứng xử trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh và phòng chống bạo lực học đường hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh thông qua các môn học chính khóa, hoạt động ngoại khóa; nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực tổ chức giáo dục ứng xử văn hóa của CBGVNV.

- Rà soát, hoàn thiện, ban hành và triển khai bộ quy tắc ứng xử theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của địa phương; các chuẩn mực văn hóa, hệ giá trị cốt lõi để sử dụng tại nhà trường.

- Tổ chức trao đổi về xây dựng văn hóa ứng xử trong các cuộc họp, sinh hoạt tập thể; phối hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh để nắm thông tin trong quá trình tổ chức triển khai bộ quy tắc ứng xử.

- Chủ động đề xuất, phối hợp với các ban, ngành đoàn thể trên địa bàn xã để tuyên truyền, xây dựng môi trường văn hóa, phối hợp tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh trong và ngoài trường học; biểu dương kịp thời cá nhân, tập thể có thành tích; nhân rộng điển hình nói lời hay, cử chỉ đẹp.

- Xây dựng và phát huy hiệu quả trang website, thông tin điện tử của nhà trường, các hình thức phản ánh, trao đổi, thu thập, xử lý thông tin từ CBGVNV và học sinh trong nhà trường, phụ huynh học sinh và các cá nhân có liên quan khác về văn hóa ứng xử trong trường học trên môi trường mạng góp phần thực hiện dân chủ trong điều kiện hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thiết lập cơ chế tiếp nhận thông tin, xử lý kịp thời, đạt hiệu quả giáo dục đối với các hành vi bạo lực học đường, vi phạm quy tắc ứng xử cần xử lý.

- Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, giáo viên chủ nhiệm trong việc tổ chức các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa, văn hóa ứng xử trong nhà trường.

- Phát huy sự chủ động, sáng tạo của CBGVNV và học sinh trong việc tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ vệ sinh các công trình công cộng, nhà trường, lớp học và cá nhân; tổ chức học sinh trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường, tại địa phương trong dịp tết trồng cây; chăm sóc các di tích lịch sử địa phương.

b. Gia đình

- Có trách nhiệm chính giáo dục văn hóa ứng xử, mẫu mực trong văn hóa ứng xử tại gia đình và cộng đồng.

- Phối hợp với nhà trường cập nhật, trao đổi thông tin, tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học; tham gia tích cực trong các buổi họp, gặp gỡ trao đổi, xử lí các tình huống có liên quan.

- Tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nêu gương cho học sinh trong ứng xử văn hóa.

- Tôn trọng và tạo điều kiện để học sinh, sinh viên tham gia đầy đủ, hiệu quả, nghiêm túc kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường, nhất là các hoạt động liên quan đến xây dựng văn hóa ứng xử.

- Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ cảnh quan môi trường.

- Phối hợp với nhà trường xây dựng và thực hiện các nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong gia đình cho trẻ mầm non và học sinh trong từng năm học.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hiệu trưởng triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học và các tiêu chuẩn trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn. Tổ chức các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa trong trường học và tuyên truyền các mô hình văn hóa ứng xử cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm, cán bộ Công đoàn, học sinh trong trường học.

- Hàng năm phối hợp với các ban, ngành đoàn thể các tổ chức xã hội ở địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá và khen thưởng các gương điển hình trong việc xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học.

- Hiệu trưởng xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện tốt các chỉ tiêu của Kế hoạch và chịu trách nhiệm chính về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa ứng xử trong trường học.

- Tăng cường công tác tuyên truyền các nội dung về ứng xử văn hóa trong trường học, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa; có hình thức động viên khen thưởng các cá nhân, tập thể làm tốt; không để xảy ra các vấn đề về bạo lực học đường, ứng xử thiếu văn hóa.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học năm 2020 của trường THPT Lê Quý Đôn./.

 

 Nơi nhận:

-  CBGVNV và HS (thực hiện);

-  Lưu.                                                      

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 Lê Thanh Hải

 

VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0558755
Hôm qua 0389
Hôm nay 0290
Tuần này 0290
Tháng này 1311