KẾ HOẠCH Thực hiện công tác gia đình năm 2020 tại trường THPT Lê Quý Đôn

SỞ GD&ĐT LONG AN

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …. /KH-TTHPT

  Tân An, ngày  05 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác gia đình năm 2020 tại trường THPT Lê Quý Đôn

 

 
 

 

          Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-SGDĐT ngày 03 tháng 01 năm 2020 của của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An về việc Thực hiện công tác gia đình năm 2020, trường THPT Lê Quý Đôn triển khai kế hoạch cụ thể như sau:    

        I. Mục đích, yêu cầu

        - Nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, trách nhiệm của lãnh đạo, các đoàn thể (Đảng ủy ,Đảng  bộ, Công đoàn, Chi đoàn) trong nhà trường về vai trò của gia đình và công tác gia đình trong thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

        - Đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình nhằm thự chiện có hiệu quả các mục tiêu của Chương trình quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình trong nhà trường; thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới.

        - Tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội; kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các gía trị tiên tiến.

        II. Mục tiêu năm 2020:  “Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc”.        III. Tổ chức thực hiện

1. Tiếp tục tổ chức triển khai, tuyền truyền quán triệt thực hiện các văn bản đối với công tác gia đình:

- Công văn số 1754-CV/TU ngày 02/5/2013 của Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác gia đình.

- Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 08/5/2015 của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác gia đình.

- Công văn 1619/UBND-VX ngày 11/5/2016 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Tháng hành động phòng, chống bạo lực gia đình hàng năm.

- Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

- Công văn số 1697/BCĐ-XDNSVHGĐ ngày 15/9/2017 của Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh về việc tăng cường phối hợp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác gia đình.

- Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch số 369/KH-BCĐ ngày 07/3/2018 của Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Tham gia thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 theo các văn bản:

- Quyết định 778/QĐ-UBND ngày 01/3/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” trên địa bàn tỉnh Long An.

- Quyết định 3079/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện các đề án, chương trình thuộc Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Long An.

          3. Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và các thành viên trong gia đình về tầm quan trọng của gia đình và nội dung giáo dục về đời sống gia đình thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông và giáo dục đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, đặc biệt là kỷ niệm các ngày lễ về gia đình.

          - Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; tuyên truyền và tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực và xâm hại trẻ em.

          - Đẩy mạnh việc cung cấp nội dung giáo dục đời sống gia đình dưới nhiều hình thức vào thời điểm phù hợp đến các thành viên gia đình, phối hợp chặt chẽ giữa các đoàn thể trong đơn vị với các nội dung giáo dục đời sống gia đình thông qua các hoạt động của cuộc vận động, phong trào thi đua, các câu lạc bộ, …trong đơn vị.      

- Tuyên truyền công tác Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2017-2020.

- Tuyên truyền xây dựng “Gia đình học tập”, “Gia đình văn hóa”.

4. Tăng cường các giải pháp giáo dục đời sống gia đình, nâng cao chất lượng gia đình văn hóa; quan tâm lồng ghép tuyên truyền công tác Dân số và Sức khỏe sinh sản, tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong bà mẹ, tử vong sơ sinh; tăng cường các giải pháp chăm sóc, bảo vệ trẻ em, giảm thiểu số lượng trẻ em bị xâm hại, bạo lực về thể chất và tinh thần, đảm bảo cho mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện, trong đó quan tâm tuyên truyền các thông điệp “Cha mẹ cần nâng cao nhận thức về vấn đề phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em” và “Đừng để trẻ em sinh ra trẻ em”.

          5. Tham gia tập huấn hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và quán triệt thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác gia đình cho cán bộ, công chức tham gia công tác gia đình các cấp; xây dựng các panô, biên soạn tài liệu tuyên truyền về công tác gia đình cấp cho địa phương, cơ sở.

6. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), ngày Gia đình Việt Nam (28/6). Tháng 6 năm 2020, tổ chức tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình, đồng thời phối hợp lồng ghép tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em cao điểm trong “Tháng hành động vì trẻ em” (01/6 – 30/6/2020).

7. Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, người lao động và học sinh tham gia thực hiện mô hình “Ngôi trường không bạo lực”, “Gia đình không bạo lực”.

IV. Kinh phí: Kinh phí hoạt động của nhà trường.

          Trên đây là Kế hoạch Thực hiện công tác gia đình năm 2020 tại trường THPT Lê Quý Đôn, đề nghị toàn thể công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT;           

- Đảng ủy đảng bộ

- CTCĐ, BTCĐ, ĐTN;

- TTCM;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

                 

 

 

Lê Thanh Hải

 

VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0559210
Hôm qua 0583
Hôm nay 0164
Tuần này 0747
Tháng này 1768