Kế Hoạch Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GD&ĐT LONG AN

CĐCS TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

Số: 54 / KH-CĐCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Tân  An , ngày 15  tháng 03 năm 2017

 

KẾ HOẠCH
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về
“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện văn bản số 587/LĐLĐ ngày 29/3/2017 về định hướng nhiệm vụ tuyên truyền trong tháng 4/ 2017.

Thực hiện văn bản số 66/CĐN ngày 3/4/2017 về định hướng nhiệm vụ tuyên truyền trong tháng 4/ 2017.

Ban chấp hành công đoàn trường THPT Lê Quý Đôn  xây dựng kế hoạch với những nội dung sau

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác, là nhiệm vụ thường xuyên và trách nhiệm của tập thể, cá nhân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực.

- Phối hợp với Lãnh đạo,  và kết hợp việc tổ chức học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động và các phong trào đang triển khai trong Đảng và trong xã hội, góp phần đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Kết hợp giữa xây và chống.

- Xây dựng những gương điển hình trong CBCCVC-NLĐ trong ngành tiếp tục tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống nhằm phát hiện bồi dưỡng, giới thiệu những nhà giáo tiêu biểu vào hàng ngũ của đảng, vinh danh thêm nhiều nhà giáo ưu tú trong ngành Giáo dục và Đào tạo Long An.

- Nâng cao trách nhiệm của  cán bộ, đảng viên trong việc góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Qua thực hiện mô hình, phát hiện, biểu dương nhân rộng tập thể, cá nhân có cách làm hay, làm tốt, hiệu quả trong học tập và làm theo tấm gương Bác.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN, TÀI LIỆU

1. Đối tượng tham gia

Toàn bộ cán bộ,  giáo viên, nhân viên trường thực hiện

2. Nội dung và thời gian thực hiện

- Từ tháng 3/2017 – 6/2017

+ Tổ chức triển khai nội dung học tập, thực hiện chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

+ Thực hiện đăng ký đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh,và về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị.

+ Công đoàn  cho CĐV đăng ký  từng cá nhân,  tổ thực hiện chuyên đề này.

- Từ tháng 7 - 8/2017

Trong tháng 7  Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, tổ chức tự kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nội dung cuộc vận động của từng đơn vị; tháng 8/2017: thực hiện tổng kết đánh giá kết quả đạt được và rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2017 của năm học 2017 – 2018;

+ Tuyên dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong việc thực hiện cuộc vận động.

- Từ tháng 9 - 12/2017

+ Tiếp tục thực hiện Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

3. Tài liệu

Tài liệu phục vụ việc học tập chuyên đề năm 2017

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   - Đối với công đoàn phối hợp với Ban giám  hiệu, Đoàn Thanh niên về việc xây dựng chương trình, kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề 2017.

   - Công đoàn căn cứ vào đặc điểm, điều kiện cụ thể, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện học tập học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề 2017 phù hợp với trường.

  -Công đoàn  phối hợp với Ban giám hiệu thực hiện báo cáo tổng kết đánh giá kết quả đạt được và rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện cuộc vận động theo chuyên đề năm 2017; đề xuất khen thưởng; xây dựng Nghị quyết và dự thảo kế hoạch học tập chuyên đề năm 2017

   - Ủy ban Kiểm tra : giúp chủ tịch công đoàn theo dõi, kiểm tra đôn đốc các tổ, các công đoàn thực hiện kế hoạch này.

T/M BCH     

Chủ tịch       

 

Lê Thị Ngọc Huệ

 

 

 

 

 

VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0559290
Hôm qua 0583
Hôm nay 0244
Tuần này 0827
Tháng này 1848