Kế Hoạch Chuyên Môn Các Lớp Chất Lượng Cao

SGD&ĐT LONG AN

TRƯỜNG THPT Lê Quý Đôn

Số: 39/ KH.THPT LQĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-------------------

                                                                   Tân An, ngày  tháng   năm 2017

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN CÁC LỚP CHẤT LƯỢNG CAO

Năm học 2017-2018

 

Căn cứ Nghị quyết số 265/2016/NQ-HĐND ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án xây dựng trường trung học phổ thông phát triển theo định hướng chất lượng cao giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành Đề án xây dựng trường trung học phổ thông phát triển theo định hướng chất lượng cao giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Long An.

Căn cứ công văn số: 2250/HD-SGDĐT ngày 6/9/2017  của sở GD&ĐT Long An về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018.

Căn cứ vào kế hoạch số 29/KH.THPT LQĐ   ngày 28/8/2017 về kế hoạch năm học 2017-2018 của trường THPT Lê Quý Đôn. Nay Bộ phận chuyên môn  xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 -2018 các lớp Chất lượng cao như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TRƯỜNG ĐẦU NĂM HỌC

1/ Học sinh:

- Tổng số HS: có 517  với 11 lớp:

+Khối 10: 06 lớp Chất lượng cao( 210 HS); 06 lớp cơ bản (267 HS).

+Khối 11: 05 lớp Chất lượng cao( 175 HS); 06 lớp cơ bản (250 HS).

2. Đội ngũ : 65 GV

+ BGH: 04, GV:  64 đạt tỷ lệ 5.33 gv/lớp .

+ Văn phòng: 12 (Văn thư-Thủ quỹ 01; Thư viện 01; Thiết bị: 02; 01 kế toán); còn lại hợp đồng theo NĐ 68;

3. Đánh giá đặc điểm tình hình trường:

a/ Điểm mạnh :

+ Trường THPT Lê Quý Đôn là trường THPT đầu tiên của thành phố Tân An chuẩn Quốc gia vào tháng 1/2015. Cùng kì thời điểm, công tác kiểm định chất lượng giáo dục cũng đạt ở mức độ 1. Đặc biệt, trường đang thực hiện theo đề án 265 của Hội đồng nhân dân Tỉnh Long An về định hướng trường THPT Chất lượng cao giai đoạn 2016-2020.

+ Trường nằm ở trung tâm thành phố Tân An đa số các học sinh đều có điều kiện tiếp cận nguồn tri thức phong phú.

+ Đội ngũ 100% đạt chuẩn ; Trên chuẩn có 08/95  tỉ lệ 8.4%. Năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm tốt, đa số giáo viên đều lớn tuổi có kinh nghiệm giảng dạy,có ý thức phấn đấu, nhiệt tình với công việc, đáp ứng được yêu cầu đổi mới  giáo dục căn bản, toàn diện.

+ Ban lãnh đạo trường làm việc có kế hoạch, khoa học. Hiệu trưởng có kinh nghiệm quản lý trường lớn lâu năm, các phó hiệu trưởng tuổi từ 35 đến 38 nên có sức khỏe, nhiệt tình trong công tác, có ý chí phấn đấu trong công việc.

+ Cơ sở vật chất đảm bảo tốt việc tổ chức giảng dạy và thực hành cho HS; có đầu đủ khu hành chính, khu thực hành, khuôn viên thoáng mát, xanh, sạch.

+ Hội cựu học sinh của trường và Ban Đại diện cha mẹ học sinh rất quan tâm đến công tác khuyến học khuyến tài.

+ Chất lượng giáo dục nhiều năm ổn định, tỷ lệ tốt nghiệp 12 năm học 2016-2017 đạt 100% (giữ vững được tỉ lệ năm học 2015-2016), hiệu quả đào tạo đạt 98.65 % tăng hơn năm rồi 2.12 % ; những năm gần đây nhà trường luôn giữ ổn định tỉ lệ TNTHPT và hiệu quả đào tạo ở tỉ lệ cao, số HS đậu vào Đại học, Cao đẳng ngày một tăng.

b/ Điểm yếu :

+Hoạt động chuyên môn chưa đều tay do ảnh hưởng của hai hướng đào tạo THPT Chất lượng cao và THPT

+Chịu ảnh hưởng xấu của nền kinh tế thị trường, văn hóa nơi đô thị.

B. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tập trung nâng cao công tác quản lý chuyên môn, đặc biệt là các lớp Chất lượng cao, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy và quản lý; Nghị quyết số 265/2016/NQ-HĐND ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án xây dựng trường trung học phổ thông phát triển theo định hướng chất lượng cao giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Long An; Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành Đề án xây dựng trường trung học phổ thông phát triển theo định hướng chất lượng cao giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Long An.

2. Tăng cường nề nếp, kỷ cương trong giảng dạy và học tập; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; Thực hiện tốt có hiệu quả phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" bằng những hoạt động phong trào chuyên môn, gắn với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho CB-GV-NV.

3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần hình thành và phát triển năng lực học sinh;

4. Khai thác sinh hoạt chuyên môn trực tuyến với trường THPT Hậu Nghĩa nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

 

C. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1/ Thực hiện theo chỉ thị số 05-CT-/TW của Bộ Chính Trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

2/ Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

3/ “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Xây dựng Văn hóa nhà trường.

4/ Chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục:

5/ Tham gia các hoạt động, các cuộc thi phong trào do Bộ GD&ĐT tổ chức.

6/ Nghiêm túc, sáng tạo, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, các hoạt động giáo dục:

Tổ trưởng Chuyên môn: Giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh các lớp Chất lượng cao.

Đoàn thanh niên và Tổ GDCD lập kế hoạch hoạt động học tập trải nghiệm và

Hoạt động dạy nghề cho HS lớp 11: tổ chức dạy các nghề Tin học, làm vườn, nghề điện.

Tổ chức dạy Hướng nghiệp ở 2 khối lớp đúng quy định; tăng cường phối hợp với các trường CĐ, ĐH, TCCN làm tốt tốt công tác tư vấn Hướng nghiệp.

Tổ chức dạy môn GDQP-AN theo văn bản số 1614/SGDĐT-GDTrH ngày 31/7/2015 về việc thực hiện phân phối chương trình môn học GDQP-AN đúng quy định của Sở.

Các Tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch chuyên môn thực hiện theo văn bản số 2773/SGDĐT-GDTrH ngày 30/10/2017 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018.

Thực hiện tốt việc  xây dựng và triển khai tốt kế hoạch kiểm tra nội bộ.

GV nghiêm túc thực hiện quy định về soạn giảng, về đổi mới PPDH, sử dụng đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định; làm hồ sơ chuyên môn và cập nhật điểm số đúng quy định.

GV nghiêm túc thực hiện phân phối chương trình (các bộ môn, HĐNGLL), công khai phân phối chương trình môn học cho HS; thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy tích hợp, lồng ghép, dạy lịch sử địa phương và thực hành, thí nghiệm đúng quy định.

Tổ chuyên môn lên kế hoạch dự giờ, thao giảng, rút kinh nghiệm các tiết thao giảng trong các cuộc họp chuyên môn; Tổ chức nghiên cứu chuyên đề; thảo luận các bài học khó, kiến thức trọng tâm của tiết, chương, các phương pháp dạy học mới được áp dụng, tham gia xây dựng nội dung cho các buổi sinh hoạt cụm chuyên môn.

Tăng cường phương pháp dạy học trải nghiệm sáng tạo ở các bộ môn HĐNGLL, HN, Lịch sử, Địa lý; tích hợp liên môn nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn( Tổ chức đi học tập trải ngiệm tại Tỉnh Bình Dương)

BGH xây dựng kế hoạch chọn và bồi dưỡng HSG các bộ môn lớp 12, các giải phong trào.

Thành lập Tổ tư vấn Hướng nghiệp để tổ chức các buổi tư vấn và tổ chức tham quan các trường CĐ,ĐH, các cơ sở dạy nghề.

Tổ chức các Hội thi cấp trường như: GV dạy giỏi, GV chủ nhiệm giỏi, ĐMPPDH, tự làm ĐDDH, từ kết quả hội thi cấp trường cử GV tham dự các Hội thi cấp tỉnh.

Bồi dưỡng kiến thức môn Tiếng Anh cho HS ngay từ đầu năm học.

Bổ sung thiết dạy học, dụng cụ, mẫu vật, hóa chất thí nghiệm, thực hành.

Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học kết nối….

Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa - văn nghệ, thể dục – thể thao;

Tiếp tục phối hợp với các đối tác thực hiện các nội dung: Chương trình học kỳ quân đội. Chương trình giáo dục kỹ năng sống;…

7/  Đổi mới kiểm tra đánh giá, dạy học phân hóa trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng: Hiệu phó chuyên môn chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh. Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục, yêu cầu giáo viên cần coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát, đánh giá quá trình và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em. Chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra. Tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn, đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tăng cường ra các câu hỏi mở; gắn với thời sự quê hương, đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.

Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận; chỉ đạo việc ra các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có các câu hỏi 1 lựa chọn đúng như trước đây; triển khai phần kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra viết môn ngoại ngữ.

Đối với môn Tiếng Anh theo chương trình thí điểm của Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”: triển khai đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo hướng dẫn của Công văn số 5333/GDTrH-BGDĐT ngày 29/9/2014 của Bộ GDĐT, đặc biệt chú trọng tới việc sử dụng các hình thức thực hành để đánh giá toàn diện quá trình học tập của học sinh.

Tăng cường ra câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn).

D.TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Các thành viên liên quan thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

- Đoàn thanh niên, Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, GVBM các lớp tuyên truyền về kế hoạch.

-Tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch riêng tùy theo đặc thù bộ môn nhằm thực hiện tốt kế hoạch.

Trên đây là kế hoạch chuyên môn các lớp Chất lượng cao của trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2017-2018.

 

 

 

Phó Hiệu Trưởng

 

Lê Hồng Thái   

                                                                  

TIN TỨC LIÊN QUAN
VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0559274
Hôm qua 0583
Hôm nay 0228
Tuần này 0811
Tháng này 1832