Chuyên đề : Mệnh đề Quan Hệ

PHẦN MỞ ĐẦU

 

I.Lý do chọn đề tài.

 

Năm học 2009-2010 là năm thứ  năm thực hiện hình thức thi trắc nghiệm đối với môn tiếng Anh ở các kì thi tốt nghiệp THPT, thi ĐH của bộ GD & ĐT. Trong chương trình tiếng Anh THPT , Mệnh đề quan hệ là một phần kiến thức hết sức quan trọng, có trong các kì thi tốt nghiệp và thi ĐH. Muốn làm tốt được các bài tập trắc nghiệm về mệnh đề quan hệ thì học sinh cần phải nắm được các vấn đề liên quan đến  mệnh đề quan hệ  trong tiếng Anh, chuyển từ hình thức làm các bài tập tự luận sang bài tập trắc nghiệm. Vì vậy tôi chọn đề tài “Mệnh đề quan hệ  và các dạng bài tập ” làm vấn đề nghiên cứu trong sáng kiến kinh nghiệm của mình.

 

II.Mục đích.

 

Khi viết sáng kiến kinh nghiệm này, tôi chỉ mong được góp thêm một vài ý kiến của mình về các vấn đề liên quan đến“Mệnh đề quan hệ  và các dạng bài tập ”  trong tiếng Anh giúp giáo viên  có thể tham khảo thêm trong việc ôn tập cho học sinh chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới.

 

III.Đối tượng nghiên cứu.

 

Trong chương trình tiếng Anh THPT, mệnh đề quan hệ  được đưa vào giảng dạy một chút ở khối 10, tập trung chủ yếu ở học kỳ II khối 11 và ôn lại ở khối 12 . Trong đề tài của mình, tôi chỉ tập trung vào những vấn đề lý thuyết của  mệnh đề quan hệ  như : mệnh đề quan hệ là gì? các  đại từ quan hệ, trạng từ quan hệ, các loại mệnh đề quan hệ, dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ, giới từ đi với đại từ quan hệ , những lưu ý về mệnh đề quan hệ và một số bài tập viết, bài tập trắc nghiệm tương ứng để củng cố cho phần kiến thức ở trên , nhằm giúp học sinh hiểu và nắm được những kiến thức cơ bản và nâng cao của mệnh đề quan hệ  trong Tiếng anh để các em có thể làm tốt các dạng bài tập trắc nghiệm về mệnh đề quan hệ  trong Tiếng anh.

IV.Phạm vi nghiên cứu.

 

Năm học 2017-2018

 

V.Cơ sở nghiên cứu.

 

Tôi nghiên cứu đề tài này dựa trên những cơ sở sau:

-  Dựa vào thực tế giảng dạy.

           -   Dựa vào một số tài liệu tham khảo về  mệnh đề quan hệ 

           -   Dựa và một số ý kiến của đồng nghiệp.

PHẦN NỘI DUNG

I. Định nghĩa

 

            - Mệnh đề quan hệ là mệnh đề phụ được nối với mệnh đề chính bởi các đại từ quan hệ (who, whom, whose,  which, that ) hay các trạng từ quan hệ như (where, when, why). Mệnh đề quan hệ đứng ngay đằng sau danh từ, đại từ trong mệnh đề chính để bổ sung ý nghĩa cho danh từ, đại từ ấy,phân biệt danh từ đại từ ấy với các danh từ đại từ khác. Chức năng của nó giống như một tính từ do vậy nó còn được gọi là mệnh đề tính ngữ.

 

II. CÁC ĐẠI TỪ QUAN HỆ

 1. Who: -Là đại từ quan hệ chỉ người làm chủ ngữ, đứng sau tiền ngữ chỉ người để làm chủ ngữ cho động từ đứng sau nó.

-Theo sau who là một động từ

Eg:      The man who is sitting by the fire is my father.

            That is the boy who helped  me to find your house.

 1. Whom: -Là đại từ quan hệ chỉ người làm tân ngữ, đứng sau tiền ngữ chỉ người để làm tân ngữ cho động từ đứng sau nó.

-Theo sau whom  là một chủ ngữ

Eg:      The woman whom you saw yesterday is my aunt.

            The boy whom  we are looking for is Tom.

 1. Which:Là đại từ quan hệ  chỉ vật, làm chủ ngữ hoặc tân ngữ cho động từ sau nó.                  

-Theo sau which có thể là một động từ hoặc một chủ ngữ.

Eg:      This is the book. I like it best.

            => This is the book which I like best.

            The hat is red. It is mine.

            => The hat which is red is mine.

-Khi which làm tân ngữ, ta có thể lược bỏ which

Eg:      This is the book I like best

            The dress (which) I bought yesterday is very beautiful.

 

4. That: Là đại từ quan hệ chỉ cả người lẫn vật, có thể được dùng thay cho Who, Whom, Which trong mệnh đề quan hệ thuộc loại Restricted Clause (Mệnh đề xác định)

Eg: That is the book that I like best.

That is the bicycle that belongs to Tom.

My father is the person that I admire most.

I can see the girl and her dog that are running in the park.

 

5.Whose:Là đại từ quan hệ  chỉ người, thay cho tính từ sở hữu. Whose cũng được dùng cho  of which.

-Theo sau Whose luôn là 1 danh từ

Eg: The boy is Tom. You borrowed his bicycle yesterday.

=> The boy whose bicycle you borrowed yesterday is Tom.

      John found a cat. Its leg was broken.

 • John found a cat whose leg was broken.

 

 III.  CÁC TRẠNG TỪ QUAN HỆ

1. When: là trạng từ quan hệ chỉ thời gian, đứng sau tiền ngữ chỉ thời gian, dùng thay cho at, on, in + which, then

Eg:      May Day is the day when people hold a meeting. (= on which)

            I’ll never forget the day when I met her.              (=on which)

            That was the time when he managed the company. (= at which)        

 

2. Where: là trạng từ quan hệ chỉ nơi trốn, thay cho a, on, in + which; there)

Eg:      That is the house where we used to live. (= in which)

            Do you know the country where I was born?

            Hanoi is the place where I like to come.

 

3. Why: là trạng từ quan hệ chỉ lí do, đứng sau tiền ngữ “the reason”, dùng thay cho “for the reason”

Eg:      Please tell me the reason why you are so sad. (= for which)

            He told me the reason why he had been absent from class the day before.

 

IV. CÁC LOẠI MỆNH ĐỀ QUAN HỆ: có ba loại mệnh đề quan hệ

 

 1. Mệnh đề quan hệ xác định ( restrictive relative clause)

 

-Mệnh đề quan hệ xác định  dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước, là bộ phận quan trọng của câu,nếu bỏ đi mệnh đề chính không có nghĩa rõ ràng.

            Eg The girl who is wearing the blue dress is my sister.

                  The book which I borrowed from you is very interesting.

 

2.Mệnh đề quan hệ không xác định (non- restrictive relative clause )

 

-Mệnh đề quan hệ không xác định dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước,là phần giải thích thêm, nếu bỏ đi mệnh đề chính vẫn còn nghĩa rõ ràng.

-Mệnh đề quan hệ không xác định thường được ngăn với mệnh đề chính bởi các dấu phẩy. Danh từ đứng trước thường là tên riêng hoặc trước các danh từ thường có các từ như: this, that, these, those, my, his her…đứng trước.

- Không được dùng that trong mệnh đề không xác định.

 

Eg My father, who is 50 years old, is a doctor.

      This girl, whom you met yesterday, is my daughter.

 

3.Mệnh đề quan hệ nối tiếp.

 

- Mệnh đề quan hệ nối tiếp dùng để giải thích cả một câu, trường hợp này chỉ dùng đại từ quan hệ which và dùng dấu phẩy để tách hai mệnh đề. Mệnh đề này luôn đứng ở cuối câu.

 

Eg He admires Mr Brown, which surprises me.

      Mary tore Tom’s letter, which made him sad.

V.DẠNG RÚT GỌN CỦA MỆNH ĐỀ QUAN HỆ: mệnh đề quan hệ có thể rút gọn theo 4 cách:

1.Using participle phrases (sử dụng hiện tại phân từ)

- Present participle: Dùng cho các động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể chủ động. Ta dùng present participle phrase thay cho mệnh đề đó (bỏ đại từ quan hệ và trợ động từ, đưa động từ chính về nguyên mẫu rồi thêm –ing)

            The man who is sitting next to you is my uncle.

 • The man sitting to you is my uncle.

Do you know the boy who broke the windows last night?

 • Do you know the boy breaking the windows last night?

2.Using past participle:

- Past participle: Dùng cho các động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể bị động (Bỏ đại từ quan hệ, trợ động từ và bắt đầu cụm từ bằng past participle)

            Eg1The books which were written by To Hoai are interesting.

The books written by To Hoai are interesting.

Eg2 The students who were punished by the teacher are lazy.

The students punished by the teacher are lazy.

Eg3 The house which is being built now belongs to Mr. Pike.

The house built now belongs to Mr. Pike.

 

3.Using “to infinitive” or “infinitive phrase” (for sb to do): Bỏ đại từ quan hệ, bỏ chủ ngữ và trợ động từ, bắt đầu cụm từ bằng “infinitive”

English is an important language which we have to master.

=> English is an important language to master.

There is a good restaurant where we can eat good food.

=> There is a good restaurant to eat good food.

That is the hotel where we can stay.

=> That is the hotel to stay.

Here is the form that you must fill in.

=> Here is the form for you to fill in.

4.Using noun phrases: mệnh đề quan hệ không xách định có thể được rút gọn bằng cách dùng cụm danh từ.

 

Eg1 George Washington, who was the first presidentof the United States, was a general in the army.

 George Washington,  the first presidentof the United States, was a general in the army.

Eg2 We visited Barcelona, which is a city in northern Spain.

We visited Barcelona, a city in northern Spain.

 

VI.GiớI Từ ĐI VớI MệNH Đề QUAN Hệ:

 

 -Chỉ có hai đại từ quan hệ là Whom và which thường có giới từ đi kèm và giới từ có thể đứng trước các đại từ quan hệ hoặc cuối mệnh đề quan hệ.

Eg1 The man about whom you are talkingis my brother.

        The man  (whom) you are talking about is my brother.

      Eg2The picture at which you are looking is very expensive.

The picture ( which) you are looking at is very expensive.                 

Chú ý:

-Khi giới từ đứng cuối mệnh đề quan hệ thì ta có thể bỏ đại từ quan hệ và có thể dùng that thay cho whom và  which trong mệnh đề quan hệ xác định.

-Khi giới từ đứng trước đại từ  quan hệ thì ta có  không thể bỏ đại từ quan hệ và có không thể dùng that thay cho whom và  which .

 

VII.Lưu ý về mệnh đề quan hệ

1. Các đại từ quan hệ có chức năng tân ngữ trong mệnh đề quan hệ xác định đều có thể lược bỏ.

Eg Do you know the boy (whom) we met yesterday?

     That’s the house (which) I have bought.

-Tuy nhiên các đại từ quan hệ có chức năng tân ngữ trong mệnh đề quan hệ không xác định không thể lược bỏ.

Eg Mr Tom, whom I spoke on the phone to , is very interested in our plan.

2. Khi danh từ được nói đến là tân ngữ của giới từ, ta có thể đưa giới từ đó đứng trước đại từ quan hệ. Trường hợp này chỉ được dùng Whom và Which

Miss Brown, with whom we studied last year, is a very nice teacher.

Mr. Cater, to whom I spoke on the phone last night, is very interested in our plan.

Fortunately we had a map, without which we would have got lost.

 

3. Chú ý cách dùng của các cấu trúc mở đầu cho mệnh đề quan hệ: all, most, none, neither, any, either, some, (a)few, both, half, each, one, two, several, many, much, + of which/whom

 

            Daisy has three brothers, all of whom are teachers.

            I tried on three pairs of shoes, none of which fitted me.

            He asked me a lot of questions, most of which I couldn’t answer.

            Two boys, neither of whom I had seen before, came into my class.

            They have got two cars, one of which they seldom use.

            There were a lot of people at the meeting, few of whom I had met before.

 

4. Các trường hợp sau đây thường phải dùng ‘that’

a. Khi cụm từ đứng trước vừa là danh từ chỉ người và vật

            He told me about the places and people that he had seen in London

b. Sau các tính từ so sánh hơn nhất, first và last

            This is the most interesting film that I’ve ever seen.

            Moscow is the finest city that she’s ever visited.

            That is the last letter that he wrote.

            She was the first person that broke the silence.

c. Sau các từ all, only (duy nhất) và very (chính là)

            All that he can say is this.

            I bought the only book that they had.

            You’re the very man that I  would like to see.

d. Sau các đại từ bất định

            He never says anything that is worth listening to.

            I’ll tell you something that is very interesting.

 

 

 

VIII.EXERCISES ON RELATIVE CLAUSES

I. Combine each pair of sentences using a relative pronoun or relative adverb

1. She is the most intelligent woman. I’ve ever met this woman.

2. This doctor is famous. You visited him yesterday.

3. These children are orphans. She is taking care of these children.

4. The two young men are not good persons. You are acquainted with them.

5. My father goes swimming everyday. You met him this morning.

6. The man is my father. I respect this man most.

7. The man is my father. I respect his opinion most.

8. Mary and Margaret are twins. You met them yesterday.

9. I’ll introduce you to the man. His support is necessary for your project.

10. The middle-aged man is the director. My father is talking to him.

11. The boy is my cousin. You make fun of him.

12. The student is from china. He sits next to me.

13. I thanked the woman. This woman had helped me.

14. The professor is excellent. I am taking his course.

15. Mr. Smith said he was too busy to speak to me. I had come to see him.

16. I saw a lot of people and horses. They went to market.

17. Tom has three sisters. All of them are married.

18. I recently went back to Paris. It is still as beautiful as a pearl.

19. I recently went back to Paris. I was born in Paris nearly 50 years ago.

20. Do you know the music? It is being played on the radio.

21. You didn’t tell us the reason. We have to cut down our daily expenses for that reason.

22. The day was rainy. She left on that day.

23. I’ve sent him two letters. He has received neither of them.

24. That man is an artist. I don’t remember the man’s name.

25. One of the elephants had only one tusk. We saw these elephants at the zoo.

26. That car belongs to Dr. Clark. Its engine is very good.

27. You sent me a present. Thank you very much for it.

28. This is Mrs. Jones. Her son won the championship last year.

29. Rod Lee has won an Oscar. I know his sister.

30. Is this the style of hair? Your wife wants to have it.

31. A man answered the phone. He said Tom was out.

32. 7.05 is the time. My plane arrives then.

33. Max isn’t home yet. That worries me.

34. Do you know the building? The windows of the building are painted green.

35. Last week I went to see the house. I used to live in it.

36. I don’t know the girl’s name. She’s just gone into the hall.

37. Be sure to follow the instructions. They are given at the top of the page.

38. Hoan Kiem lake is a historical place. Its water is always blue.

 

II. Fill in the blanks with Relative pronouns or Relative adverbs where necessary

1. Let me see all the letters _______ you have written.

2. Is there any one ________ can help me do this?

3. Mr. Brown, _________ is only 34, is the director of this company.

4. I know a place __________ roses grow in abundance.

5. It was the nurse ________ told me to come in.

6. The teacher with ________, we studied last year no longer teaches in our school.

7. They showed me the hospital ________ buildings had been destroyed by US bombings.

8. We saw many soldiers and tanks ______ were moving to the front.

9. Dr. Fleming, _______ discovered penicillin, was awarded the Nobel Prize for medicine in 1945.

10. He joined the political party _______ was in power.

11. Love, ________ is a wonderful feeling, comes to everyone at some time in his life.

12. Freedom is something for _______ millions have given their lives.

13. It is easy to find faults in people ________ we dislike.

14. The really happy people are those _______ enjoy their daily work.

15. We must find a time _______ we can meet and a place _______ we can talk.

 

III. Use a Relative pronoun preceded by a preposition to combine each pair of sentences below:

1. This is a rare opportunity. You should take advantage of it to get a better job.

2. The boy is my cousin. You made fun of him.

3. This matter is of great importance. You should pay attention to it.

4. The woman lives next door to me. You gave place to her on the bus.

5. The examination lasted two days. I was successful in this examination.

6. This is the result of our work. I’m pleased with it.

7. There is a No parking sign. I do not take notice of it.

8. Mr. Brown is the man. I am responsible to him for my work.

9. Do you see my pen? I have just written the lesson with it.

10. We are crossing the meadow. We flew kites over it in our childhood.

 

IV. Use Relative adverb to combine each pair of sentences below:

1. This is the house. We often stay in this house in summer.

2. I’ll show you the second hand bookshop. You can find valuable books in this shop.

3. I have not decided the day. I’ll go to London on that day.

4. He was born on the day. His father was away on that day.

5. The book is a telephone directory. We can look up telephone numbers in this book.

6. Mrs. Brown rang Dr. Brown. He was going to carry out an urgent operation at that moment.

7. The airport is the most modern one. We’re going to arrive at this airport.

8. She doesn’t want to speak of the cause. She divorced her husband of this cause.

9. The days were the saddest ones. I lived far from home on those days.

10. I never forget the park. We met each other for the first time at this park.

 

V. Change the adjective clauses to adjective phrases

1. Do you know the woman who is coming towards us?

2. I come from a city that is located in the southern part of the country.

3. The children who attend that school receive a good education.

4. The fence which surrounds our house is made of wood.

5. Be sure to follow the instructions that are given at the top of the page.

6. They live in the house that was built in 1890.

7. The papers that are on the table belong to Patrica.

8. The man who is talking to the policeman is my uncle.

9. The number of students who have been counted is quite high.

10. George is the man who was chosen to represent the committee at the convention.

 

VI. Replace the underlined clauses by an infinitive or infinitive phrase

1. I don’t like him playing in the street. I wish we had a garden that he could play in.

2. He simply loves parties. He is always the first who comes and the last who leaves.

3. The last  person who leaves the room must turn off the lights.

4. The first man who was interviewed was entirely unsuitable.

5. I’ve got a bottle of wine but I haven’t got anything that I could open it with.

 

VII. Rewrite these sentences using a relative clause in place of the infinitive or infinitive phrases

1. The floor is dusty but I haven’t got a brush to sweep it. (with)

2. The pilot was the only man to survive in the crash.

3. He was the second person to be killed in this way.

4. I have just found a river to swim. (in)

5. This is a form for you to fill. (in)

 

VIII Choose the best answer

1)   The book ____ I bought at the bookstore yesterday is expensive.

                   A. who         B. whose                               C. that                D. B & C are corre

2)  What’s the name of the blonde girl ____ just came in?

                    A. who     B. whose          C. whom          D. A & B are correct

3)   I don’t like people ____ lose their tempers easily.

                   A. who      B. whose          C. that              D. A & C are correct

4)   Mexico City, ____ has a population of over 10 million, is probably the fastest growing city in the world.

                    A. which  B. whose          C. that              D. A & B are corre

5)   This is Henry, ____ sister works for my father.

                    A. who     B. whose          C. that              D.All are correct

6)   He’s the man ____ people like at first sight.

                  A. who       B. whom          C. that D. A & C are correct

7)   Could you iron the trousers ____ are hanging up behind the door?

                  A. who           B. which                              C. that         D. B & C are correct

8)   Where is the girl ____ sells tickets?

                  A. who            B. whose                             C. whom                     D. A & C are correct

9)   The  man____  we  consider  our  leader  had  much  experience  in  climbing  mountains.

                  A. who            B. whose                             C. whom                     D. A & C are correct

10)   The artist ____ name I couldn’t remember was one of the best I had ever seen.

                  A. who            B. whose                             C. that                         D. A & C are correct

11)   Frank invited Janet, ____ he had met in Japan, to the party.

                   A. who           B. whose                             C. that                         D. A & C are correct

12 The girl ___ design had been chosen stepped to the platform to receive the
                          award.

                   A. whose        B. whom                             C. that                         D. which

13)   I need to find a painting ____ will match the rest of my room.

                    A. whose        B. whom                            C. who                        D. which

14)   There are too many poor people ____ do not have enough to eat in the world.

                   A. whose       B. whom                              C. who                        D. which

 

15)   The trees ____ have the beautiful flowers grow near the gate of the garden.

A. whose               B. whom                     C. who                        D. which

16)   The teacher ____ teaches us French is coming today.

A. whom               B. who                        C. that                         D. B & C are correct

17)   What’s the music to ____ you are listening?

A. whose               B. which                     C. that                         D. B & C are correct

18)   I don’t like the stories ____ have unhappy endings.

A. who                  B. which                     C. that                         D. B & C are correct

19)   The students ____ don’t have library cards can’t borrow books from the library.

     A. who                  B. whichC. whomD. A & C are correct

20)   Betty is the most intelligent girl ____ I have ever met.

A. who                  B. whom                     C. that                         D. All are correct

21)   Do you know the music ____ is being played on the radio?

A. who                  B. which                     C. that                         D. B & C are correct

22)   This channel often shows the cartoons of ____ the children are very fond.

A. whom               B. which                     C. that                         D. B & C are correct

23)   The dress ____ she bought last week doesn’t fit her well.

A. whom               B. which                     C. whose                     D. B & C are correct

24)   Do you know a shop ____ sells good coffee?

A. which               B. that                         C. whose                     D. A & B are correct

25)   The teacher punished the student ____ was naughty.

A. whom               B. who                        C. which                     D. A & B are correct

26)   She fell in love with a man ____ was from another country.

A. who                  B. whom                     C. which                     D. whose

27)   I like to write to friends ____ are living far away from me.

A. who                  B. whom                     C. that                         D. A & C are correct

28)   I bought some pencils ____ are in different colours.

A. whose               B. which                     C. that                         D. B & C are correct

29)   She ate an apple ____ was still green.

A. who                  B. which                     C. whose                     D. whom

30)   This is my beloved school ____ I studied when I was young.

A. which               B. that                         C. where                     D. A & B are correct

31)   Here’s the paper ____ you need.

A. whom               B. that                         C. who                        D. whose

32)   The woman ____ has been arrested lives in an apartment.

A. that                   B. which                     C. whom                     D. A & C are correct

33)   The teacher notices the students ____ often come to class late.

A. that                   B. which                     C. who                        D. A & C are correct

34)   The house in ____ I was born is for sale.

A. which               B. whom                     C. that                         D. A & C are correct

35)   That is the chair ____ he used to sit on for meals.

A. which               B. whose                     C. that                         D. A & C are correct

36)   What is the picture ____ you are looking at?

A. which               B. when                      C. whose                     D. A & C are correct

37)   In the middle of the village, there is a well from ____ the villagers take water to

drink.

A. that                   B. which                     C. whom                     D. A & B are correct

38)   There is a NO PARKING sign ____ I did not take notice of.

A. that                   B. which                     C. who                        D. A & B are correct

39)   I must thank the people ____ I got the present from.

A. who                  B. whom                     C. that                         D. All are correct

4o)   Do you know the doctor for ____ I send?

A. whom               B. that                         C. who                        D. All are correct

41)   The man about ____ I was telling you is standing over there.

A. who                  B. that                         C. whom                     D. All are correct

42)   The woman ____ Ann must take care of is very poor and old.

A. whom               B. that                         C. who                        D. All are correct

43)   This is the man to ____ I gave some money this morning.

A. who                  B. whom                     C. that                         D. All are correct

44)   This is the result of our work ____ I’m pleased with.

A. that                   B. whose                     C. which                     D. A & C are correct

45)   The problem in ____ we are very interested has been discussed in class.

A. that                   B. whom                     C. which                     D. A & C are correct

46)   The boy ____ you made fun of yesterday is my cousin.

A. who                  B. whom                     C. that                         D. All are correct

47)Ann, ____ lives next door, is very friendly.

A. who                  B. whom                     C. that                         D. All are correct

48)   We went to Sandra’s party, ____ we enjoyed very much.

A. which               B. whom                     C. that                         D. who

49)   John, ____ I have known for a very long time, is one of my closest friends.

A. whose               B. whom                     C. that                         D. B & C are correct

50)   Sheila, ____ job involves a lot of travelling, is away from home a lot.

A. whose               B. whom                     C. that                         D. which

51)   This new stadium, ____ can hold 90,000 people, will be opened next month.

                   A. that              B. whose                           C. which           D. A & B are correct

KEY TO EXERCISES ON RELATIVE CLAUSES

1. She is the most intelligent woman whom I’ve ever met.

2.This doctor whom you visited yesterday is famous.

3. These children whom she is taking care of are orphans.

4. The two young men whom you are acquainted with are not good persons.

5. My father whom you met this morning goes swimming everyday.

6. The man whom I respect most is my father.

7. The man whose opinion I respect most is my father.

8. Mary and Margaret whom you met yesterday are twins.

9. I’ll introduce you to the man whose support is necessary for your project.

10. The middle-aged man is the director whom my father is talking to.

11. The boy whom you make fun of is my cousin.

 

12. The student who sits next to me is from China.

13. I thanked the woman who had helped me.

14. The professor whose course I am taking is excellent.

15. Mr. Smith, who I had come to see, said he was too busy to speak to me.

16. I saw a lot of people and horses that went to the market.

17. Tom has three sisters, all of whom are married.

18. I recently went back to Paris, which is still as beautiful as a pearl.

19. I recently went back to Paris, in which I was born nearly 50 years ago.

20.Do you know the music which is being played on the radio?

21. You didn’t tell us the reason for which we have to cut down our daily expenses.

22. The day on which she left was rainy.

23. I’ve sent him two letters, neither of which he has received.

24. That man, whose name I don’t remember, is an artist.

25. One of the elephants which we saw at the zoo had only one tusk.

26. That car, the engine of which is very good, belongs to Dr. Clark.

27. Thank you very much for the present which you sent me.

28. This is Mrs. Jones, whose son won the championship last year.

29. I’ll introduce you the man whose support is necessary for your project.

30. Rod Lee, whose sister I know has won an Oscar.

31. Is this the style of hair which your wife wants to have?

32. A man who answered the phone said Tom was out.

33. 7.05 is the time at which my plane arrives.

34. Max isn’t home yet, that worries me.

35. Do you know the building the windows of which are painted green?

36. Last week I went to see the house in which I used to live.

37. I don’t know the name of the girl who has just gone into the hall.

38. Be sure to follow the instructions that are given at the top of the page.

39. Hoan Kiem lake, the water of which is always blue, is a historical place.

 

II.

1. Æ                2. that             3. who                        4. where                     5. who                        6. whom

7. where         8. that             9. who                        10. that (which)        11. which       12. which

13. Æ              14. who          15. when/where                               

 

III.

1. This is a rare opportunity of which you should take advantage to get a better job.

2. The boy of whom you made fun of is my cousin.

3. This matter, to which you should,….is  of great…

4. The woman to whom …. lives next door to me.

5. The examination in which I …. lasted two days.

6. This is the result of our work, with which I am pleased.

7. There is a No parking sign of which we don’t take notice.

8. Mr. Brown is the man to whom I am responsible for my work.

 

9. Do you see my pen, with which I’ve just written the lesson.

10. We are crossing the meadow over which we flew kites in our childhood.

 

IV.

 1. This is the house where we often stay in summer.
 2. I’ll show you the secondhand bookshop where you can find valuable books.
 3. I have not decided the day when I’ll go to London.
 4. He was born on the day when his father was away.
 5. The book in which we can look up telephone numbers is a telephone directory.
 6. Mrs. Brown rang Dr. Brown when he was going to carry out an urgent operation.
 7. The airport where we’re going to arrive is the most modern one.
 8. She doesn’t want to speak of the cause why she divorced her husband.
 9. The days when I lived far from home were the saddest ones.
 10.  I never forget the park where we met each other for the first time.

V.

 1. Do you know the woman coming towards us?
 2. I come from a city located in the southern part of the country.
 3. The children attending that school receive a good education.
 4. The fence surrounding our house is made of wood.
 5. Be sure to follow the instructions given at the top of the page.
 6. uncle.
 7. The number of students counted They live in the house built in 1890.
 8. The papers being on the table belong to Patrica.
 9. The man talking to the policeman is my is quite high.
 10.  George is the man chosen to represent the committee at the convention.

VI.

 1. I wish we had a garden for him to play.
 2. He is always the first to come and the last to leave.
 3. The last person to leave the room must turn off the lights.
 4. The first man to be interviewed was entirely unsuitable.
 5. I’ve got ….. anything to open it.

VII.

 1. The floor is dusty but I haven’t got a brush which sweeps it with.
 2. The pilot was the only man who survived the crash.
 3. He was the second person who was killed in this way.
 4. I have just found a river in which we can swim.
 5. This is a form which you have to fill in.

PHẦN KẾT LUẬN

 

            Trong quá trình giảng dạy tiếng Anh khối 11 và khối 12, tôi đã giới thiệu cho các em học sinh những kiến thức cơ bản  về mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh. Đối với từng đối tượng học sinh khác nhau, thì yêu cầu về kiến thức cũng khác nhau. Đối với những đối tượng học sinh yếu, hoặc chỉ phục vụ thi học kỳ hoặc thi tốt nghiệp THPT thì tôi chỉ giới thiệu những phần cơ bản , còn đối với đối tượng học sinh khá, giỏi, học sinh học khối D thì tôi đã giới thiệu thêm phần một số phần chú ý về mệnh đề quan hệ . Trong quá trình giảng dạy, tôi nhận thấy  học sinh phần lớn đều nắm được các kiến thức cơ bản và áp dụng làm được các dạng bài tập trắc nghiệm phục vụ cho kì thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, đối với đối tượng học sinh yếu, thì các em vẫn còn gặp một số khó khăn vì đây là phần kiến thức liên quan chặt chẽ với các phần kiến thức tiếng Anh khác.Vì vậy, khi dạy phần kiến thức này, tôi đã yêu cầu học sinh nhắc lại kiến thức đã học trong phần các thì tiếng Anh và các kiến thức có liên quan khác.

            Đề xuất:

            Tôi rất mong nhận được sự tham gia xây dựng của các thầy cô, đồng nghiệp để vấn đề tôi đưa ra được hoàn thiện hơn, có hiệu quả hơn trong quá trình giảng dạy.

            Xin chân thành cảm ơn!

 

                                                       TP. Tân An, ngày 19  tháng 10  năm 2018

                                                                            Người viết

                                                                 Nguyễn Thị Kim Soa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục lục

                                                                                                                            

Phần mở đầu                                                                                          

I .LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI    

II.MỤC ĐÍCH                                             

III.ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

IV.PHẠM VI NGHIÊN CỨU

V.CƠ SỞ NGHIÊN CỨU

 

Phần nội dung

  I. ĐỊNH NGHĨA

 II. CÁC ĐẠI TỪ QUAN HỆ

 III. CÁC TRẠNG TỪ QUAN  HỆ

IV.CÁC LOẠI MỆNH ĐỀ QUAN HỆ:

V.DẠNG RÚT GỌN CỦA MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

VI.GIỚI TỪ ĐI VỚI MỆNH ĐỀ QUAN HỆ:

VII.LƯU Ý VỀ MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

VIII.EXERCISES ON RELATIVE CLAUSES

 

 

Phần kết luận                                                                                              

 

TIN TỨC LIÊN QUAN
VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0559335
Hôm qua 0583
Hôm nay 0289
Tuần này 0872
Tháng này 1893