Kế Hoạch Hội Thi Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Trường Năm Học 2018 - 2019

      SỞ GD & ĐT LONG AN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN                            Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 

    Số: 124  /KH – THI GVG                                  Tân An, ngày  6  tháng  9  năm  2018

 

 

KẾ HOẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2018 - 2019.

 

          -  Căn cứ Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo thông tư số 21/2010/TT-BGD-ĐT ngày 20/07/2010 của Bộ GD-ĐT;

           - Thực hiện văn bản số 2290/SGDĐT ngày 29  tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018 – 2019.

            Trường THPT Lê Quý Đôn  xây dựng kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018 – 2019 như sau :

 

      I/ Mục đích, yêu cầu :

 1. Mục đích :
  • Qua hội thi , lựa chọn giáo viên giỏi bộ môn cấp trường, chuẩn bị cho việc tham dự hội thi GVG cấp tỉnh trong các năm học tới.
  • Phát động một phong trào thi đua giảng dạy sôi nổi trong trường góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường.
  • Hội thi là một trong những  căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó giúp nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới của giáo dục.
 2. Yêu cầu :
  • Hội thi được tổ chức theo qui định của điều lệ và phù hợp với hoạt động chuyên môn nhà trường .
  • Việc tổ chức Hội thi phải bảo đảm tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích, động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

      II/ Thời gian thi :  Tiến hành trong thời gian 05/09/2018 đến 19/11/2018.

 • Tháng 9: Đăng ký dự thi và thi năng lực.
 • Tháng 10: Thi tiết 1( tự chọn), Thi tiết 2 ( Chỉ định)
 • Tháng 11: Nộp SKKN và cấp giấy chứng nhận. Tổng kết Hội thi.

      III/ Đối tượng và điều kiện dự thi GVG cấp trường:

 1. Đối tượng : Là giáo viên đang giảng dạy tại trường.
 2. Điều kiện:
 • Giáo viên tham dự Hội thi phải đạt trình độ chuẩn đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt và phải được đánh giá xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
 • Giáo viên tham gia Hội thi phải có Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng phải được viết thành báo cáo và đã được Hội đồng khoa học của trường công nhận và đánh giá từ 6,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).
 • Lưu ý: SKKN hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng là điều kiện dự thi nên những GV không nộp xem như tự loại ra ngoài danh sách dự thi.
 1. Nội dung thi -hình thức thi : Mỗi giáo viên dự  hội thi thực hiện 03 nội dung sau:
 • Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá trong thời gian 4 năm học gần nhất năm tổ chức hội thi .
 • Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên giảng dạy, hoặc những chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực). Hình thức thi trắc ngiệm 30 câu . Thời gian làm bài là 45 phút.
 • Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra hội thi, trong đó có 1 tiết do giáo viên tự chọn và 1 tiết do BTC chỉ định bằng cách  bốc thăm ( Tổ trưởng chuyên môn chuẩn bị dựa trên PP chương trình để BGH bốc thăm) 

4.   Kế hoạch và thời gian cụ thể :

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI THỰC HIỆN

1

Các tổ chuyên môn đăng ký danh sách giáo viên dự thi .

Hạn cuối 10/9/2018

Tại phòng giáo viên.

Tổ trưởng

2

Đăng kí tên đề tài SKKN và nhận đề cương bài thi kiểm tra năng lực.

10/09/2018

Tại phòng giáo viên ( hoặc BTC chuyển qua hộp thư điện tử cá nhân,tổ)

Giáo viên dự thi

3

Thi bài thi năng lực.

15/09/2018

Tiết 5 ngày thứ 7 buổi chiều

Tại lớp học của học sinh( BTC sắp xếp sau)

Giáo viên dự thi và GT coi thi.

T Phương; T Hải.

4

Chấm bài thi năng lực

20/09/2018

Tại phòng giáo viên.

T Triển; T Dũng.

5

Thi tiết 1( tự chọn)

Từ  01/10/201815/10/2018

Tại lớp học của học sinh.

BGK; Tổ trưởng; Giáo viên dự thi ; HS.

 

6

BGK xếp loại tiết 1

Tự bố trí thời gian phù hợp.

Phòng chuyên môn của từng bộ môn.

Giáo viên dự thi và BGK

7

Thi tiết 2( chỉ định)

Từ  16/10/2018 – 30/10/2018

 

Tại lớp học của học sinh( BTC sắp xếp sau)

BGK; Tổ trưởng; Giáo viên dự thi ; HS.

 

8

BGK xếp loại tiết 2

Tự bố trí thời gian phù hợp.

Phòng chuyên môn của từng bộ môn.

Giáo viên dự thi và GK( tổ trưởng và tổ phó của  tổ bộ môn)

9

Nộp SKKN

1/11/2018-8/11/2018

Phòng Phó ban tổ chức( Cô Phượng)

Giáo viên dự thi

10

Chấm SKKN

9/11/2018-15/11/2018

Phòng GV

TT , TP chuyên môn

11

Xét công nhận GVG cấp Trường

18/11/2018.

 

Phòng Giáo viên

Hội đồng khoa học nhà trường.

12

Tổng kết hội Thi

20/11/2018

Phòng hội đồng

Tập thể hội đồng

 

 1. Đánh gía – cho điểm :
 • SKKN được Hội đồng khoa học bộ môn của trường chấm .
 • Bài thi kiểm tra năng lực được 2 giám khảo chấm theo qui định của BTC .
 • Bài thi thực hành giảng dạy tại lớp được 2 giám khảo chấm theo qui định hiện hành .
 • Ban tổ chức bố trí rút kinh nghiệm về giờ dạy giữa giám khảo và giáo viên dạy .
 • Điểm kết luận của mỗi nội dung thi là trung bình cộng điểm của các giám   khảo. Trong trường hợp không đạt được sự thống nhất giữa các giám khảo thì Trưởng ban giám khảo báo cáo Trưởng ban tổ chức thi xem xét quyết định .
 1. Xếp loại kết quả: Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường  phải đạt các yêu cầu sau :
 • Bài thi năng lực đạt từ 08 điểm trở lên.
 • Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng dạy đạt loại giỏi.
 • SKKN đạt từ 6 điểm trở lên.
 • Lưu ý: Giáo viên đạt kết quả giáo viên giỏi 2 lần trong 4 năm trước liền kề sẽ  được BGH nhà trường cử đi tham dự hội thi GVG cấp Tỉnh do Sơ GD & ĐT phát động trong thời gian tới.

7. Kinh Phí:

 

 • BTC sẽ khen thưởng đối với giáo viên có điểm tổng các phần thi cao nhất gồm: điểm bài thi năng lực, điềm thao giảng tiết 1,2 ( loại giỏi thang điểm tương ứng 8-10, loại khá thang điểm tương ứng: 6.5- dưới 8), điểm sáng kiến kinh nghiệm. Tổng điểm của giáo viên đạt được là điểm trung bình cộng của các thành viên.
 • Trên đây là kế hoạch bình bầu giáo viên dạy giỏi năm học 2018-2019 của trường THPT Lê Quý Đôn. Đề nghị các tổ chuyên môn triển khai đến các tổ viên, tạo điều kiện và động viên giáo viên là thành viên tham gia thực hiện theo kế hoạch đề ra. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc liên hệ ngay với BTC để kịp thời giải quyết./

 

 

Duyệt của Lãnh đạo

Hiệu trưởng

 

 

 

Trần Quang Hiệp

Người lập kế hoạch

PHT

 

 

 

Huỳnh Ngọc Linh Phượng

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   SỞ GD & ĐT LONG AN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN                             Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 

Số:  123 /KH – THI GVCNG                             Tân An, ngày  6  tháng  9   năm  2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi” cấp trường

      Năm học 2018– 2019

 

Căn cứ vào Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT, ngày 26/11/2012  của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

           - Thực hiện văn bản số 2290/SGDĐT ngày 29  tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018 – 2019.

            Trường THPT Lê Quý Đôn  xây dựng kế hoạch Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2018 – 2019 như sau :

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA HỘI THI

1. Mục đích

- Tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi trường hàng năm, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp.

- Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục ở nhà trường đồng thời tạo niềm tin, sự tín nhiệm của xã hội, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội ủng hộ nhà trường.

- Góp phần đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

2. Yêu cầu

 Việc tổ chức bình chọn giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi phải đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích, động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức học sinh.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN THAM DỰ HỘI THI

 1. Đối tượng 

Giáo viên đang làm công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường.

2. Điều kiện

- Được xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp Trung học cơ sở và trung học phổ thông; xếp loại khá trở lên theo tiêu chuẩn xếp loại viên chức theo Quyết đinh số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

- Có thời gian làm công tác chủ nhiệm từ 02 (hai) năm trở lên;

- Học sinh trong lớp chủ nhiệm có tiến bộ rõ rệt về kết quả tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, học tập. Không có học sinh xếp loại đạo đức yếu, không có học sinh bỏ học. Lớp học được xếp loại tiên tiến trở lên.

III. NỘI DUNG, QUY TRÌNH VÀ HÌNH THỨC BÌNH BẦU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI, HỒ SƠ ĐĂNG KÍ BÌNH BẦU

1. Nội dung bình bầu

a) Tiêu chuẩn 1: (10 điểm) Mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác chủ nhiệm; các thành tích đạt được và sự tiến bộ của lớp chủ nhiệm

- Hồ sơ chủ nhiệm (sổ chủ nhiệm, sổ đầu bài, sổ điểm gốc, biên bản sinh hoạt lớp) được xếp loại Tốt.

- Nộp các báo cáo chủ nhiệm đúng thời hạn quy định.

- Thực hiện nghiêm túc 45 phút giờ sinh hoạt lớp. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt tập trung (chào cờ đầu tuần, các buổi lễ, các buổi ngoại khóa, các hoạt động khác,…).

- Sự tiến bộ của lớp:

+ Tiến bộ về học tập: Căn cứ vào sổ đầu bài và sổ điểm gốc để xét sự tiến bộ của lớp trong học tập theo tháng và theo học kỳ (những lớp tốt tiếp tục duy trì và phát huy).

+ Tiến bộ về nền nếp: Căn cứ vào đánh giá hàng tuần, hàng tháng của BGH nhà trường, Đoàn thanh niên và các bộ phận quản lý nền nếp(giám thị, ban thi đua, , Ban lao động, ...).

b) Tiêu chuẩn 2: (10 điểm) Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Có đăng ký đề tài, đề tài được triển khai áp dụng trong năm học, có báo cáo nghiệm thu đề tài và được hội đồng khoa học trường đánh giá xếp loại từ loại C trở lên.

c) Tiêu chuẩn 3: (10 điểm) Thành tích trong công tác hạn chế học sinh bỏ học và giáo dục học sinh

- Lớp không có học sinh bỏ học.

- Lớp không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu.

d) Tiêu chuẩn 4: (10 điểm) Giải pháp và kết quả trong việc phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội tham gia giáo dục học sinh

- Hoàn thành các khoản thu nộp đúng thời hạn quy định.

- Thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động xã hội hóa giáo dục trong giáo dục toàn diện(quản lý giáo dục học sinh, huy động các nguồn lực).

e) Tiêu chuẩn 5: (10điểm) Sự tín nhiệm của học sinh lớp chủ nhiệm, cha mẹ học sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong nhà trường

- Được đánh giá tốt từ học sinh đạt 70% trở lên.

- Có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả với giáo viên bộ môn, các tổ chức đoàn thể, các bộ phận quản lý nề nếp học sinh trong nhà trường.   

f) Bài thi hiểu biết: thi hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành, địa phương liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp. Bài thi hiểu biết là bài thi trắc nghiệm khách quan trong thời gian 45 phút với nội dung là 30 câu hỏi.

g) Thi ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp: GV thi ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm với nội dung gồm 01 câu bốc thăm do ban tổ chức đưa ra và trả lời trong thời gian 15 phút.

h) Thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm: giáo viên kể lại một việc làm để lại ấn tượng sâu sác nhất của bản thân trong hoạt động chủ nhiệm và trả lời câu hỏi của ban giám khảo có liên quan đến câu chuyện đó trong thời gian 15 phút.

2. Quy trình và cách thức bình bầu

a) Thời gian dự thi:Tiến hành trong thời gian 01/09/2017 đến 30/12/2017.

 • Tháng 9: Nộp tên đề tài SKKN.Thi năng lực.
 • Tháng 10: Nộp các hồ sơ minh chứng các nội dung a, b, c, d, e. Thi ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớpthi kể chuyện về công tác chủ nhiệm
 • Tháng 11: Nộp SKKN và cấp giấy chứng nhận. Tổng kết Hội thi.

b) Nhà trường lập danh sách GV tham dự bình bầu, tổ chức bình bầu theo quy trình sau:

- Hội đồng nghe GVCN lớp tham gia hội thi báo cáo thành tích;

- Hội đồng bình chọn thảo luận và xem xét minh chứng; đánh giá hồ sơ, tiến hành chấm điểm ở các nội dung a, b, c, d và tổng hợp phiếu tín nhiệm ở nội dung .

- Ban thư ký thu phiếu chấm tổng hợp (nội dung a, b, c, d, e, f, g, h) nộp kết quả về Hiệu trưởng (trưởng ban bình bầu).

- Tổng kết hội thi, Hiệu trưởng ra quyết định công nhận  GV đạt danh hiệu GVCN giỏi cấp trường năm học 2018-2019.

c) Các nội dung bình bầu được đánh giá theo thang điểm 10. Các thành viên tham gia bình bầu chấm điểm độc lập theo thang điểm mà nhà trường xây dựng cho mỗi nội dung. Tổng điểm của giáo viên đạt được là điểm trung bình cộng của các thành viên.

d) GV đạt danh hiệu GVCN giỏi cấp trường phải đạt tổng điểm 8 nội dung từ 70 điểm trở lên, trong đó không có nội dung nào đạt điểm dưới 8.

3. Hồ sơ dự bình bầu

- Sổ chủ nhiệm của ít nhất 1 năm học gần nhất năm tổ chức bình bầu;

- Báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp kèm theo minh chứng: trong đó trình bày ngắn gọn thành tích đạt được ở các nội dung sau: kết quả các hoạt động ngoại khóa do trường tổ chức, kết quả rèn luyện 2 mặt của HS, các giải pháp về giáo dục HS cá biệt tiến bộ và duy trì sĩ số lớp, kết quả công tác phối hợp với CMHS và các đoàn thể trong trường để làm tốt công tác giáo dục HS.

- Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm.

- Các hồ sơ khác về công tác chủ nhiệm lớp (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban bình bầu cấp trường

a) Thành lập ban giám khảo bình bầu: Ban bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập, gồm có trưởng ban, phó trưởng ban và các thành viên( sẽ có quyết định sau)

- Trưởng ban:        Hiệu trưởng.

- Phó trưởng ban: Các Phó Hiệu trưởng.

- Thư ký:               Thư ký hội đồng trường.

- Thành viên:         Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch công đoàn, Bí thư hoặc Phó Bí thư đoàn,  tổ trưởng chuyên môn, giám thị.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban bình bầu:

- Xây dựng kế hoạch bình bầu, hướng dẫn chi tiết đối với các nội dung bình bầu;

- Tổ chức bình bầu danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường .

- Tổng hợp kết quả bình bầu, báo cáo Hiệu trưởng ban hành Quyết định công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm học 2018-2019.

2.   Kế hoạch và thời gian cụ thể :

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI THỰC HIỆN

1

Các tổ chuyên môn đăng ký danh sách giáo viên dự thi .

Hạn cuối 10/9/2018

Tại phòng giáo viên.

Tổ trưởng

2

Đăng kí tên đề tài SKKN và nhận đề cương bài thi kiểm tra năng lực.

10/09/2018

Tại phòng giáo viên ( hoặc BTC chuyển qua hộp thư điện tử cá nhân,tổ)

Giáo viên dự thi

3

Thi bài thi năng lực.

15/09/2018

Tiết 4 ngày thứ 5 buổi chiều

Tại lớp học của học sinh( BTC sắp xếp sau)

Giáo viên dự thi và GT coi thi.

T Phương; T Hải.

4

Chấm bài thi năng lực

20/09/2018

Tại phòng giáo viên.

T Triển; T Dũng.

5

Nộp minh chứng các nội dung a,b,c,d

Từ  01/10/201815/10/2018

Tại phòng cô Phượng

BGK; Tổ trưởng; Giáo viên dự thi ; HS.

 

6

Thi ứng xử và kể chuyện

18/10/2018

 

Tại lớp học của học sinh( BTC sắp xếp sau)

BGK; Tổ trưởng; Giáo viên dự thi ;

 

7

BGK chấm các minh chứng nội dung a,b,c,d

01/11/2018.

Phòng giáo vên

BGK

9

Nộp SKKN

1/11/2018-8/11/2018

Phòng Phó ban tổ chức( Cô Phượng)

Giáo viên dự thi

10

Chấm SKKN

9/11/2018-15/11/2018

Phòng GV

TT , TP chuyên môn

11

Xét công nhận GVG cấp Trường

18/11/2018.

 

Phòng Giáo viên

Hội đồng khoa học nhà trường.

12

Tổng kết hội Thi

20/11/2018

Phòng hội đồng

Tập thể hội đồng

 

3. Kinh phí:

 • BTC sẽ khen thưởng  ba giải nhất nhì ,ba đối với giáo viên có điểm tổng các phần thi cao nhất gồm: điểm bài thi năng lực, điềm thao giảng tiết 1,2 ( loại giỏi thang điểm tương ứng 8-10, loại khá thang điểm tương ứng: 6.5- dưới 8), điểm sáng kiến kinh nghiệm. Tổng điểm của giáo viên đạt được là điểm trung bình cộng của các thành viên.
 • Trên đây là kế hoạch bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi năm học 2018-2019 của trường THPT Lê Quý Đôn. Đề nghị các tổ chuyên môn triển khai đến các tổ viên, tạo điều kiện và động viên giáo viên là thành viên tham gia thực hiện theo kế hoạch đề ra. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc liên hệ ngay với BTC để kịp thời giải quyết./

 

Duyệt của Lãnh đạo

Hiệu trưởng

 

 

 

Trần Quang Hiệp

Người lập kế hoạch

PHT

 

 

 

Huỳnh Ngọc Linh Phượng

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

TIN TỨC LIÊN QUAN
VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0559309
Hôm qua 0583
Hôm nay 0263
Tuần này 0846
Tháng này 1867