Kế Hoạch Thành Lập Câu Lạc Bộ Và Tổ Chức Thi Tìm Hiểu Phát Luật

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LONG AN

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            TỔ TD - GDCD

                         Tân an,  ngày 20  tháng 8  năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ

VÀ TỔ CHỨC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT

 

    Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018- 2019 của Sở GD&ĐT Long An
và kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của trường THPT Lê Quý Đôn.

    Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
trong nhà trường” và “phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”
năm học  2018-2019.

   Trên cơ sở và điều kiện thực tế của nhà trường, Tổ TD -GDCD Trường THPT
Lê Quý Đônxây dựng kế hoạch thành lập CLB và tổ chức thi Tìm hiểu Pháp luật
cho học sinh toàn trường năm học 2018-2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH CUỘC THI:

 1. Mục đích:

-  Nâng cao nhận thức, hiểu biết và trách nhiệm thực hiện pháp luật của học sinh trong nhà trường. Góp phần ổn định môi trường giáo dục; tiến tới thực hiện xây dựng xã hội hóa pháp luật.

- Tạo sân chơi trong môn GDCD cho học sinh phổ thông, thay đổi cách nhìn và có những hiểu biết đúng về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của môn học trong cuộc sống.

- Tuyển chọn đội ngũ học sinh tham gia Hội thi Tìm hiểu pháp luật do cấp trên tổ chức (nếu có).

- Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh giao lưu, học tập.

- Mở rộng, đổi mới về nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật một cách có hiệu quả trong nhà trường.

- Tăng cường sự phối hợp, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các đoàn thể, tổ chức trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật ở nhà trường.

2. Yêu cầu:

   2.1. Đối với Nhà trường và GV Môn GDCD:         

 -  Kế thừa kết quả và kinh nghiệm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian qua; bảo đảm sự liên tục và tính hệ thống của công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Quán triệt thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

-  Thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình giáo dục pháp luật và môn Giáo dục công dân trong nhà trường, tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật một cách hợp lý trong các môn học khác. Tăng cường các hình thức giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động ngoại khóa, giáo dục ngoài giờ lên lớp.

   - Phối hợp các lực lượng làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường, đẩy mạnh việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua để thực hiện tốt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”.

 2.2. Đối với học Sinh: 

   - Học tập nghiêm túc theo chương trình môn học và tích cực, chủ động tham gia câu lạc bộ do tổ TD - GDCD.

   - Yêu cầu bắt buộc đối với học khối  lớp 10, 11,12.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ ĐĂNG KÍ THAM GIA:

 1. Đối tượng tham gia:học sinh toàn trường

 2. Đăng kí tham gia:

  Mỗi lớp tham gia 5 học sinh.

III. QUY ĐỊNH CÁC VÒNG THI:

3.1 Vòng 1: Giới thiệu về đội thi

3.2 Vòng 2: Thi trắc nghiệm

3.3 Vòng 3:Hùng biện

3.4 Vòng 4: Diễn tiểu phẩm

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

  1.Thành phần:

- Tổ trưởng tổ TD - GDCD:  Chỉ đạo và phối kết hợp tổ chức thực hiện kế hoạch.

-  Nhóm GV GDCD: Chủ động xây dựng nội dung và là Ban tổ chức của cuộc thi.

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp: Năm bắt kế hoạch kịp thời và theo dõi chung việc tham gia thi của học sinh  để có sự động viên, nhắc nhở kịp thời.

- Học sinh toàn trường: Tham gia đầy đủ, tích cực các vòng thi theo kế hoạch chung của BTC. Các học sinh đã đăng kí tham gia phải duy trì việc tham gia các vòng thi nghiêm túc cho đến  khi kết thúc vòng thi cuối cùng trong toàn trường.

- Đoàn trường và các bộ phận khác trong nhà trường: Phối hợp với BTC  trong việc theo dõi học sinh tham gia thi các vòng và có biểu dương khen thưởng kịp thời.

 2.Cách thức thực hiện:

  - Tổ trưởng tổ TD - GDCD  và Nhóm GV GDCD: Triển khai kế hoạch chung tới học sinh toàn trường.

  - Học sinh các lớp đăng kí danh sách tham gia các cuộc thi và theo dõi lịch thi của ban tổ chức để tham gia các vòng thi.

V. KHEN THƯỞNG:

 - Tổ TD – GDCD xin kinh phí nhà trường để tổ chức và khen thưởng học sinh.

 - Tổ trưởng chuyên môn tổ TD - GDCD căn cứ việc tham gia thi và kết quả thi của học sinh để đánh giá hoạt động chung của giáo viên trong Tổ, đặc biệt là GV nhóm GDCD.

 - Giáoviên bộ môn GDCD chấm và theo dõi quá trình tham gia các vòng thi của học sinh.

 

Duyệt BGH nhà trường                                                   Người lập kết hoạch

                                                                                               Tổ Trưởng CM

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Nguyễn Hồng Dũng

 

 

DỰ TRÙ KINH PHÍ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ PHÁP LUẬT

 

STT

Nội dung chi

Số tiền

Tổng cộng

1

Giải thưởng

Giải 1: 200.000đ

200.000

730.00

Giải nhì: 150.000đ

150.000

Giải ba:

100.000đ

100.000

Giải KK:

70.000 x 4

280.000

2

Ban giám khảo

200.000

(50 x 4)

200.000

3

Biên soạn đề các vòng thi

200.000

200.000

4

Văn phòng phẩm

300.000

300.000

 

Nước uống

200.000

200.000

Tổng cộng

1.430.000đ

 

 

VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0610103
Hôm qua 0410
Hôm nay 0181
Tuần này 0591
Tháng này 8941